Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor för miljöfarlig verksamhet

Pfizer Health AB har kommit in med prövotidsredovisning samt slutgiltiga förslag till villkor för utsläpp till vatten för deras läkemedelsproduktion på fastigheten Kemisten 1 i Strängnäs kommun.

Av prövotidsredovisningen framgår resultat från utredningar av utsläpp via processavloppsvatten av kväve, fosfor, organiskt kol, koppar och zink till vatten. Slutliga villkor för utsläpp föreslås.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Strängnäs kommun, Kansliavdelningen, Nygatan 10. Aktförvarare är Jennie Enström

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 8 december 2022. Yttrandet kan även lämnas via Ange diarienummer 551-3984-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000