Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Sundolitt AB har kommit in med ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för fortsatt drift av produktionsanläggningen på fastigheten Stenvreten 8:31 i Enköping kommun

Ansökan avser vidareförädling av maximalt 10 000 ton EPS-råvara per år. Därtill avser ansökan en ökad återvinningsgrad av det externa materialflödet och internt spillmaterial från egen produktion.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp till luft, utsläpp till vatten och buller förväntas utgöra den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kungsgatan 39 i Enköping. Aktförvarare är Maria Åberg.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 12 december 2022. Yttrande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-618-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000