Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om förlängning av interimistiskt förbud

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 24 juni 2021 beslutat att förlänga tidigare interimistiskt förbud i Uppsala kommun

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 24 juni 2021 med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken beslutat om att förlänga tidigare meddelat interimistiskt förbud, på del av fastigheterna Rungarn 4:75, 4:4 och 4:26 i Uppsala kommun, att gälla från och med den 24 juni 2021 tills vidare, dock längst till och med den 23 juni 2022. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och kan överklagas inom tre veckor räknat från den dag som annonsen är införd i tidning, då delgivning ska anses ha skett. Förbudet gäller omedelbart även om det överklagas. Beslutet har diarienummer 511-3820-21.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000