Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 dec 2023 klocka 13.30 - 15.00

Digitalt remisseminarium om strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län

Händer, team

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till remisseminarium som ett led i framtagandet av Strategi för ett jämställt och jämlikt Uppsala län.

Syfte och innehåll

Länsstyrelsen har genomfört två workshops med Region Uppsala, länets kommuner, myndigheter och civilsamhällesaktörer. Utifrån inkomna synpunkter och inspel har visioner och viljeinriktningar sammanställts. Syftet med remisseminariet är att ge länets aktörer möjlighet att ställa frågor under remisstiden om strategin för ett jämställt och jämlikt Uppsala län som arbetats fram.

Vi kommer tillsammans arbeta vidare för att med samlad kunskap och erfarenhet hitta vägar framåt för ett jämställt och jämlikt Uppsala län.

Målgrupp

Målgruppen för workshopen är du som arbetar med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet. Workshopen riktar sig särskilt till dig som arbetar som chef, utvecklingsledare, verksamhetsledare, strateg eller liknande i kommun, Region Uppsala, statlig myndighet eller civilsamhällesorganisation i Uppsala län.

Om strategin

Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att ta fram länsstrategier inom jämställdhet för 2024–2027. Regeringen har pekat ut några särskilda fokusområden:

  • Ekonomisk jämställdhet
  • Utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
  • Civil beredskap

Jämställdhetsmyndigheten har pekat ut ytterligare två särskilda fokusområden:

  • Mäns våld mot kvinnor (inklusive våldsförebyggande arbete)
  • Intersektionella analyser

Den regionala strategin ska vara en viljeinriktning för länet utifrån identifierade utmaningar och behov samt fungera som ett stöd för länets arbete. Strategierna ska utgå från regionala utmaningar och behov, vilket innebär att Uppsala läns strategi även kommer att innefatta jämlikhetsutmaningar i länet.

Strategin ska tas fram i samverkan med länets aktörer. Länsstyrelsen bjuder in nyckelfunktioner och sakkunniga för att vara fortsatt delaktiga i processen och lämna synpunkter på utkastet som vid tidpunkt för seminariet är ute på remiss.

Remissförfarandet

  • 10 november: Utkast på strategin skickas ut till berörda aktörer
  • 17 november: Remisseminarium, utkast behandlas (fysiskt)
  • 31 januari: Remissrundan avslutas
Var:
Digitalt via Teams. Länk och inloggningsuppgifter kommer att delges efter att du anmält dig.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
04 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Du kan inte anmäla dig längre. Sista anmälningsdag var den 4 december klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss