20 okt 2023 klocka 09.00 - 14.45

Sociala hållbarhetsveckan: Mot en god och jämlik hälsa i Uppsala län

Glada personer i samverkan

Sociala hållbarhetsveckans sista dag fokuserar mot god och jämlik hälsa. En god och jämlik hälsa innebär bland annat att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlik mellan olika grupper i samhället. Under dagen ges kunskap, fakta och inspiration för hur det lokala och regionala arbetet med goda uppväxtvillkor och jämlik hälsa kan stärkas.

Program

09:00 Länsstyrelsen hälsar välkomna till den sista dagen på sociala hållbarhetsveckan 2023

09:05 Forskning/fakta om psykisk hälsa och ohälsa, hur ser det ut idag och vad är orsakerna bakom? - Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet tillsammans med sin forskningsgrupp CHAP (Child Health and Parenting)

10.00 Inspiration från ett samverkansprojekt kring barn och ungas delaktighet för ökad psykisk hälsa - Region Uppsala och Tierps kommun

10.30 Fikapaus

10:45 Forskning/fakta om vad behövs för ett samhälle som främjar fysisk aktivitet för alla? - Kajsa Mickelsson, tidigare huvudsekreterare Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

11.30 Inspiration från hur Uppsala kommun arbetat med aktivitet och rörelse för alla

12:00 Lunchpaus

13:00 Forskning/fakta om vilka förutsättningar som krävs för en god hälsa, trygghet och jämlika uppväxtvillkor - Camilla Pettersson, fil. dr. i folkhälsovetenskap

14:00 Tony Engström, enhetschef på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen och Henrik Andreasson, tf. strategi- och planeringschef, Region Uppsala avslutar veckan

14:30 Tack för denna vecka!

Bakgrund

I Uppsala län finns Råd för social hållbarhet, ett samverkansorgan som leds av Länsstyrelsen i samverkan med Region Uppsala och där länets kommuner och flera myndigheter ingår. Rådet har gemensamma prioriteringar och mål för att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för länets befolkning.

Under Social hållbarhetsvecka tar vi avstamp i Råd för social hållbarhets sakområden och målsättningarna i Agenda 2030. Tanken är att samla dessa frågor i ett brett sammanhang under vecka 42 för att belysa att social hållbarhet är ett område där flera värden är lika viktiga, de kan samverka med varandra och utgör en helhet.

Målgrupp

Politiker, chefer, strateger eller andra som arbetar med frågor som berör folkhälsa, fysisk hälsa, psykisk hälsa och goda livsvillkor i Uppsala län.


Var:
Digitalt. Länk skickas ut till deltagare någon dag i förväg.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
16 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 16 oktober klockan 23.59.


Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss