20- 21 apr 2023 klocka 10.30 - 13.00

Välkommen till Knivsta­konferensen 2023

Knivstakonferensen

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens har i år tema naturen som en motor i den regionala utvecklingen. Programmet bjuder på intressanta föreläsningar om de gröna värdenas betydelse för samhällsutveckling, skogen som ett landsbygdsprojekt, naturens relevans för näringslivet och havet som resurs, med mera.

På talarlistan finns bland annat Leif Öster skogsägare och turismföretagare, Alexandre Antonelli professor och direktör Royal Botanical Gardens, Kew samt Marie Stenseke professor i kulturgeografi och prodekan på Handelshögskolan i Göteborg.

Inbjudan går ut till för konferensens tema berörda beslutsfattare i länet, som politiker samt chefer i kommunledningar och Region Uppsala. Den skickas också till nyckelpersoner inom näringsliv, skogsbolag och intresseföreningar samt till länets riksdagsledamöter. Bidra gärna till att sprida inbjudan så att den når relevanta aktörer i länet.

Konferensen inleds och avslutas med lunch. Vi ser framemot två halvdagar med föreläsningar, diskussioner, inspiration och samverkan!

Dokumentation från föreläsningarna

Program

Naturen som en motor för regional utveckling

Torsdag 20 april

11.30 Gemensam bussresa från Uppsala Centralstation

12.00 Lunch

13.00 Konferensen inleds av tillförordnad landshövding Cecilia Magnusson

 • Skogen som ett nytt landsbygdsprojekt
  Leif Öster, skogsägare och entreprenör Dalagård
  Hur kan vi hantera och uppleva natur i produktionslandskapet? Vilka målkonflikter finns det? Vad är potentialen av mångbruk kopplat till landsbygdsutveckling? Vad är vikten och potentialen av skyddad natur? Hur kan naturen tjäna turismen?
 • Näringslivets roll i den gröna omställningen
  Helena Granborg, Head of Strategy på Ecogain och Carina Andersson Head of Data & Innovation på Ecogain
  Vilken betydelse har naturen för näringslivet? Hur kan olika företag bli en drivande kraft i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald? Hur kan lärorika samarbetsformer skapa nya lösningar av betydelse för många branscher?

14.30 Fikapaus

 • Hur kan Vattenfall bedriva affärsverksamhet i samklang med naturen?
  Josefin Blanck, strateg biologisk mångfald Vattenfall
  Hur arbetar Vattenfall för att motverka förlusten av biologisk mångfald? Hur kan innovation och samverkan bidra till en omställning där naturen är i fokus?
 • De gröna värdena och dess betydelse för samhällsutveckling
  Anett Wass, ekolog, Håbo kommun
  Vad är naturens värde för människors välbefinnande och samhällsutveckling? Hur kan vi ta tillvara och stärka gröna värden i fysisk planering?
 • Biologisk mångfald: från globala åtaganden till lokala handlingar
  Alexandre Antonelli, prof och direktör Royal Botanical Gardens, Kew (distansföreläsning)
  En inspirationsföreläsning om hotet mot den biologiska mångfalden och dess värde samt implikationer av globala åtaganden för svensk förvaltning.

16.45 Avrundning av länsrådet Cecilia Magnusson

18.30 Gemensam middag

Fredag 21 april

08.45 Inledning av länsrådet Cecilia Magnusson

 • Havet som resurs: Kommunalt samarbete för en hållbar förvaltning
  Erica Hasslar, projektledare och vattensamordnare Tierps kommun
  Vilka intressenter nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling? Vilka utmaningar har vi i havet? Hur kan vi driva på och bättre samverka för en ekosystembaserad havsförvaltning?
 • Kraftsamling för den hållbara utvecklingen i Uppsala län.
  Färdplan för ett hållbart Uppsala län.
  Aino Inkinen, Länsstyrelsen i Uppsala län.

  Panelsamtal om samverkan och frivilliga åtagande som nyckel till den hållbara utvecklingen. Med deltagare från länsstyrelsen, Region Uppsala, Tierps kommun och Naturskyddsföreningen. Färdplan för ett hållbart län drivs av länsstyrelsen i samarbete med olika aktörer i länet. Målet är att bygga en långsiktig kraftsamling för att nå miljömål, målen i Agenda 2030 samt stärka aktörerna i deras hållbara utveckling. Detta arbete bygger på frivillighet. Vad är vikten av frivilligt åtagande? Hur kan detta öka lönsamhet och skapa konkurrensfördelar hos olika aktörer?

10.30 Fikapaus

 • Naturens värde - för vem och ur vilket perspektiv?
  Marie Stenseke, professor i kulturgeografi och prodekan på Handelshögskolan, Göteborg.
  Vi behöver beakta en mångfald av perspektiv på naturen och vilka nyttor vi får från den, där vi inkluderar synsätt och kunskaper bland dem som lever och verkar ute i landskapet. Vilka implikationer ger detta för myndigheter och kommuner? Vad kan en breddad och mer inkluderande förståelse av naturens värden konkret betyda för styrning och förvaltning?

11.45 Sammanfattning och avslut

12.00 Lunch

13.00 Gemensam bussresa till Uppsala Centralstation

Anmälningstiden har passerat. Det går inte att anmäla sig till denna konferens.

Tillförordnad landshövding Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Sedan den 1 mars 2023 är Cecilia Magnusson tillförordnad landshövding i Uppsala län. Hon återgår till att var länsråd den 20 april.

Cecilia Magnusson har arbetat på länsstyrelsen sedan 2015. Hon var chefsjurist innan hon utsågs till länsråd 2020. Hon har även arbetat på Läkemedelsverket och i domstol.

Leif Öster

Leif Öster

Leif Öster är skogsägare och turistföretagare i Dalarna. Han har lång erfarenhet från en rad chefsbefattningar i skogsnäringen, har varit expert i skogsutredningen och ingått i regeringens programråd för nationellt skogsprogram

Helena Granborg

Helena Granborg

Helena Granborg är Head of Strategy på Ecogain. Hon fokuserar framför allt på globala målen och hur dessa följs upp på EU- och nationell nivå genom frivilliga ramverk och regulatoriska kommande förändringar.

Carina Andersson

Carina Andersson

Carina Andersson är Head of Data & Innovation på Ecogain. Hon ansvarar för att de samverkansprojekt och f.a. Climb-projektet som lanseras under våren, där Ecogain med ett stort antal partners tar fram en metodik för att mäta påverkan på biodiversitet.

Josefin Blank

Josefin Blanck

Josefin Blanck arbetar på Vattenfalls strategiska miljöavdelning. Hon är utbildad systemekolog och har en bred bakgrund från att arbeta med biologisk mångfald i olika verksamheter. På Vattenfall leder Josefin den grupp som ansvarar för strategiska miljöprojekt och biologisk mångfald är ett av de områden som har stort fokus.

Anett Wass

Anett Wass

Anett Wass är kommunekolog i Håbo kommun sedan sex år, där hon har arbetat med allt från strategisk planering till praktiskt genomförande av natur- och friluftsåtgärder. Hon har tjugo års erfarenhet från naturvård- och friluftsarbete i Uppsala län. Hon drivs av att skapa förutsättningar för gröna mötesplatser och naturnära upplevelser och aktiviteter, och få fler att inse värdet av att planera med och för natur.

Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli

Professor Alexandre Antonelli is the Director of Science at the Royal Botanic Gardens, Kew. He is also Professor in Biodiversity and Systematics at the University of Gothenburg and Visiting Professor at the Department of Plant Science at the University of Oxford. Antonelli studies the distribution, evolution, threats, and sustainable uses of species and develops methods to speed up scientific discovery and innovation.

Marie Stenseke

Marie Stenseke

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi och prodekan på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hon är även programchef för Interdisciplinary Academy vid SLU. Maries forskning har fokuserat relationen mellan människor, samhälle och landskap. Under perioden 2015-2022 var hon verksam i den vetenskapliga ledningen för den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES.

Erica Hassler

Erica Hasslar

Erica Hasslar är vattensamordnare på Tierps kommun där hon arbetar med strategisk planering av kommunens vattenarbete. Hon är involverad i en bredd av frågor så som framtagande av kommunala planer, åtgärdsplanering och VA. Hon är också projektledare för Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet”, ett samskapande projekt som driver på för en mer hållbar och lokal förvaltning av våra hav.

Erica Hassler

Aino Inkinen

Aino är klimat- och energistrateg på länsstyrelsen i Uppsala. Hon arbetar med samordning av klimat och energiarbete i länet för att bidra till de nationella klimatmålen samt framtagande och implementering av länets klimat- och energistrategi genom exempelvis Färdplan för ett hållbart län.

 

 

Var:
Krusenbergs herrgård
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss