• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 dec 2022 klocka 13.00 - 16.00

Stadigvarande boende för våldsutsatta – mer än bara tak över huvudet

Gungor framför hus.

Vad kan kommuner och andra aktörer göra för att hjälpa våldsutsatta och deras barn till stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende? Välkommen till en digital halvdagskonferens om att säkra stadigvarande boende för våldsutsatta.

En trygg och säker bostad är en central förutsättning för ett gott liv för barn och vuxna. Svårigheterna att ordna stadigvarande boende för våldsutsatta, ofta kvinnor och deras barn, och konsekvenserna detta medför har uppmärksammats av flera aktörer.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Kartläggningen visar vilka utmaningar kommunerna möter och hur det drabbar de våldsutsatta samt beskriver vilka behov som behöver mötas för att fler våldsutsatta ska kunna ta nästa steg till ett stadigvarande boende och ett liv fritt från alla former av våld. Länsstyrelsen Västerbotten har samordnat arbetet och i mars 2022 lämnades en samlad nationell redovisning till regeringen.

Länsstyrelsernas nationella kartläggning Länk till annan webbplats.

Denna digitala halvdagskonferens utgår ifrån resultaten i kartläggningen. Du kommer få ta del av kunskap och lärande exempel från från forskare och praktiker, samt diskussioner om hur arbetet kan utvecklas vidare av aktörer på både nationell och regional nivå. Se detaljerat program nedan.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, chef, strateg eller liknande inom områden som jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, bostadsförsörjning eller social hållbarhet. Verksamma från såväl kommun, stat, ideell sektor samt näringslivet är välkomna.

Tillgänglighet

Konferensen kommer att teckenspråkstolkas.

Program

13.00 Introduktion

Lars Lustig, länsråd på Länsstyrelsen Västerbotten hälsar välkommen. Dagens moderator, Annika Dalén från Umeå kommun, ger praktisk information om dagen.

13.15 Samhällets responser på mäns våld mot kvinnor

Sara Skoog Waller, lektor i psykologi på Högskolan i Gävle och forskare vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet, föreläser om hur samhällets responser på mäns våld mot kvinnor bidrar till att upprätthålla våld och eftervåld samt till att göra kvinnor ensamma.

Sara Skoog Wallers forskning belyser bland annat hur samhällets responser påminner om processer i våldet. Det handlar till exempel om hur kvinnor som lämnat våldsutövare berövas möjligheten att uppfylla centrala behov som att kunna skydda sig själva och sina barn, att kunna forma nära relationer och att få bestämma över sin framtid. Hon diskuterar hur samhällsresponserna istället skulle kunna bidra till att kvinnor och barn får leva fria från våld och lyfter fram stadigvarande boende som ett centralt tema i detta.

13.45 Till stadigvarande boende – kommunernas stöd till våldsutsatta

Vilka insatser har kommuner för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende? Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns i arbetet? Länsstyrelsernas kartläggning ger en bild av kommunernas arbete.

Hanna Hansson, utredare vid Länsstyrelsen Västerbotten, beskriver under denna punkt de övergripande resultaten från länsstyrelsernas samlade redovisning av kartläggningen.

14.00 Paus

14.15 Parallella spår

Spår 1: Stadigvarande boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck – särskilda förutsättningar och behov

Kvinnors nätverk/Linnamottagningen har lång erfarenhet av att möta och ge stöd och skydd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Azam Qarai kommer berätta om verksamhetens arbete, deras samverkan kring stadigvarande boende med fastighetsägare samt lyfta fram särskilda behov för målgruppen.

Spår 2: Lärande exempel från en kommun

Namn på föreläsare tillkommer

14.45 Paus

15.00 Samverkan mellan kommuner – möjligheter och utmaningar

Samverkan mellan kommuner, i synnerhet när den våldsutsatta behöver byta hemkommun, är en viktig del i arbetet för att underlätta stadigvarande boende för våldsutsatta. Samtidigt visar länsstyrelsernas kartläggning att flera kommuner beskriver att samverkan ofta brister och efterfrågar stöd. I några län finns strukturerad samverkan kring frågan. Vad kan vi lära av erfarenheterna där? Hur kan och behöver samverkan utvecklas framöver för att ytterligare underlätta för våldsutsatta? I detta panelsamtal samtalar vi om vikten av samverkan inom och mellan kommuner och om lärdomar och utmaningar i det arbetet.

Paneldeltagare är Renée Andersson från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Alma Husejnovic från Västerås stad, samt en representant från länsstyrelserna (namn tillkommer).

15.30 Socialstyrelsens uppdrag att stärka kommuners arbete för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka kommunerna i deras arbete med att stötta våldsutsatta till stadigvarande boende.

Maria Boustedt Hedvall kommer att berätta om uppdraget och informera om möjligheten för kommuner att ansöka om statsbidrag för att utveckla sitt arbete.

15.50–16.00 Avslutning

Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
01 dec 2022

Kontakt