29 mar 2022 klocka 13.00 - 16.00

Jämställda och jämlika val

Rösta

Det är valår! Det innebär att många kommer att delta i demokratin genom att rösta. Funderar du på hur jämställt och jämlikt valdeltagandet är? Kanske undrar du också kring hur valdeltagandet kan öka? Då är du varmt välkommen att delta vid länsstyrelses webbinarium om jämställda och jämlika val.

Sverige har ett högt men ojämnt valdeltagande. Ett mer jämställt och jämlikt valdeltagande är viktigt då folkstyret till stor del förverkligas genom de allmänna valen. För att öka valdeltagandet i de områden och bland de grupper där valdeltagandet är lågt sker flera satsningar. Insatser genomförs lokalt, regionalt och nationellt.

Vid det här seminariet kommer du bland annat att få ta del av statistik om valdeltagandet i länet. Under seminariet kommer aktuella utmaningar att belysas och du kommer att få ta del av goda exempel kring hur just din organisation kan arbeta aktivt för ett mer jämställt och jämlikt valdeltagande inför höstens val.

Målgrupp för seminariet är förtroendevalda och tjänstepersoner vid länets myndigheter, kommuner , region samt representanter för civilsamhället.

Program

Hej och välkomna!

...är en av 21 regional myndighet som verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen har flera uppdrag som berör frågor om demokrati, inflytande och delaktighet samt makten att kunna forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har också ett särskilt mål inriktat mot socioekonomiskt utsatta grupper och områden. Tony Engström, chef vid Enheten för social hållbarhet inleder dagen.

Regional statistik om valdeltagande i Uppsala län

...är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt för regional utveckling.

Genom statistik går det att identifiera mönster, utmaningar och behov. Statistik beskriver verkligheten och kan därför användas som relevant underlag vid beslutsfattande och för att identifiera träffsäkra insatser. Vid seminariet har Region Uppsala bjudits in för att presentera regional statistik om valdeltagandet i Uppsala län som du kan använda i ditt arbete för att bidra till ökat valdeltagande.

Metoder för att nå och engagera utrikes födda kvinnor i den lokala demokratin

...är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Organisationen samlar ett 50-tal medlemsorganisationer som på olika sätt arbetar för att stärka kvinnors och flickors position i samhället.

Mycket återstår innan utrikes födda kvinnor har samma makt att forma samhället och sina egna liv som män. För att få fler utrikes födda kvinnor att rösta i valen 2018 genomförde Sveriges Kvinnolobby projektet Rösträtt. Sveriges Kvinnolobby presenterar under denna eftermiddag sin metod för att öka utrikes födda kvinnors valdeltagande.

Läs mer om metodstödet Länk till annan webbplats.

PAUS

Lokala insatser för ett jämlikt valdeltagande

...är en politiskt styrd organisation som ansvarar för stora delar av den samhällsservice som finns nära invånarna, t.ex. skola och omsorg.

Av Uppsala kommuns inriktningsmål framgår det att: ”invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället”. I detta ingår ett uppdrag att öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Uppsala kommun kommer under seminariet att berätta mer om sitt arbete för ett jämlikt valdeltagande på lokal nivå.

Läs mer om Uppsala kommuns inriktningsmål Länk till annan webbplats.

...är ett statligt universitet i Uppsala.

Deltar gör också professor Sven Oskarsson och postdoktor Pär Nyman, båda verksamma vid Institutionen för statsvetenskap, Uppsala universitet. Tillsammans med Uppsala kommun berättar de om sitt samarbete inom CONPOL-projektet. CONPOL står för “Contexts, Networks and Participation: The Social Logic of Political Engagement”.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats.

PAUS

Skolval 2022, en av Sveriges största demokratisatsningar för unga

...är en myndighet som arbetar med ungas villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Ett sätt att öka ungas intresse och engagemang för demokratin och samhällsfrågor är genom Skolval 2022. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar mer om en av Sveriges största demokratisatsningar för unga under seminariet.

Läs mer om Skolval 2022 Länk till annan webbplats.

Studiecirkeln ”Mitt val” för personer med intellektuell funktionsnedsättning

...är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt, vilket utgör en demokratisk utmaning. Det låga valdeltagandet beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag. Studieförbundet Vuxenskolan har bjudits in för att berätta mer om det och hur utmaningarna kan bemötas.

Läs mer om ”Mitt val” Länk till annan webbplats.

VAR:
Seminariet genomförs digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda personen några dagar innan det aktuella tillfället.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tmöjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 mars klockan 23.59.

Kontakt