28- 29 apr 2022 klocka 11.30 - 13.30

Knivstakonferensen 2022 – Uppsala läns miljö- och klimatkonferens

Ansökan TIA

Länets årliga miljö- och klimatkonferens för beslutsfattare i länet har i år temat ”miljö- och klimatutmaningar i det växande länet” med föreläsningar om samhällsplanering, skydd och vård av naturen, tillståndsprocesser och mer därtill.

På talarlistan finns bland annat Göran Enander, landshövding Uppsala län, Katarina Larsson, avdelningschef på Svenska Kraftnät och Terry Hartig, professor i miljöpsykologi Uppsala universitet.

Målgruppen för konferensen är strategiska beslutsfattare på kommun- och länsnivå, näringsliv samt företrädare för organisationer och myndigheter som har intresse av och påverkan på miljö- och klimatfrågor. Vi vill erbjuda deltagarna ett brett program som inspirerar till att planera och genomföra åtgärder, och som bidrar till en hållbar utveckling och ett förbättrat miljötillstånd.

Konferensen inleds och avslutas med lunch. På kvällen den 28 april serveras en trerätters middag.

Vi ser fram emot två halvdagar med föreläsningar, diskussioner, inspiration och samverkan!

Presentationer under Knivstakonferensen

Torsdag 28 april

11.30 Gemensam bussresa från Uppsala Centralstation

12.00 Lunch

13.00 Konferensen inleds av landshövding Göran Enander

13.15 Hållbar planering och samhällsbyggnad

 • Ramverk för nationell planering
  Göran Enander, landshövding Uppsala län
  Miljömålsrådet har arbetat för att få en gemensam syn på hur planeringssystemet fungerar idag och dess svagheter för att identifiera möjliga lösningar för att hantera olika utmaningar för att bedriva en mer proaktiv nationell planering.
 • Utmaningar och avvägningar i samhällsplanering för ökad hållbarhet
  Åsa Dahlin, enhetschef översiktlig planering Uppsala kommun
  Hur tar Uppsala kommun hänsyn till olika hållbarhetsaspekter i samhällsplaneringen? Vilka avvägningar måste göras? Vilka hinder och utmaningar finns? Vad är framgångsrika arbetssätt?
 • Upphandling för klimatsmart byggande
  Patrick Amofah, projektledare och hållbarhetsexpert Upphandlingsmyndigheten
  Hur kan man upphandla med klimathänsyn? Vad är viktigt för kommuner och leverantörer att tänka på? Hur tar man sig över ”tröskeln” och utnyttjar upphandlingens fulla potential på ett smidigt sätt?

Fikapaus

15.25 Hur värnar vi den biologiska mångfalden när samhället expanderar?

 • Att skydda, förvalta och tillgängliggöra natur
  Göran Enander, landshövding, Johan Ahnström, naturvårdshandläggare och Lennart Nordvarg, avdelningschef Länsstyrelsen Uppsala län
  Skydd av natur är ett av Länsstyrelsens högst prioriterade områden. Hur bedrivs arbetet med skydd och förvaltning länet? Vilka områden prioriteras och varför? Skogspropositionen föreslås innebära förändringar för skyddsarbetet – vi blickar framåt.
 • Naturreservat som en del av den kommunala strategin
  Carin von Köhler, kommunekolog och t.f. park- och naturchef
  Om att arbeta med kommunalt områdesskydd i en expansiv region. Vilka utmaningar och möjligheter möter kommunen i arbetet med att skydda tätortsnära natur för friluftsliv och bevarande av biologisk mångfald? Exempel från pågående reservatsärenden.
 • Ekologisk kompensation
  Lina Widenfalk, vice VD Greensway
  Hur kan ekologisk kompensation användas på bästa sätt? Vad säger forskningen? Vad innebär det i praktiken?

16.55 Avrundning av landshövding Göran Enander

18.30 Gemensam middag


Fredag 29 april

08.30 Inledning Göran Enander

08.40 Effektiva tillståndsprocesser för miljö- och klimatförbättrande åtgärder

 • Förstärkning av transmissionsnätet för hållbar samhällsutveckling
  Katarina Larsson, avdelningschef för Samhällsbyggnad på Svenska Kraftnät
  Svenska Kraftnät berättar om sitt arbete för att bygga bort begränsningar i nätet och för att möta samhällets höga krav på säker elförsörjning. Vilka är utmaningarna och hindren för effektiva tillståndsprocesser? Vilka möjligheter och framgångsrika arbetssätt finns det?
 • Länsstyrelsens roll i nätkoncessionsärenden
  Katja Saranka, planhandläggare Länsstyrelsen Uppsala län
  Länsstyrelsen berättar om sina ställningstaganden och avvägningar i arbetet för förstärkning av transmissionsnätet.
 • Hur kan tillståndsprocessen effektiviseras?
  Ida Lindén, enhetschef Miljöskyddsenheten Länsstyrelsen Uppsala län
  Hur ser tillståndsprocessen ut idag? Vilka utmaningar finns det i handläggningsprocessen? Vilka effektiviseringsmöjligheter finns det för att säkerställa en effektiv och kvalitativ handläggning?

Fikapaus

10.55 Hur ser framtidens hållbara samhällen ut?

 • Grönytor, gröna platser, naturupplevelser och hälsa i städer
  Terry Hartig, professor i miljöpsykologi Uppsala universitet
 • Panelsamtal om hur framtidens hållbara samhällen ser ut
  Terry Hartig samt representanter för kommuner och näringsliv

12.20 Sammanfattning och avslut

12.30 Lunch

13.30 Gemensam bussresa till Uppsala Centralstation

Göran Enander
Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan den 1 november 2016 och har lång erfarenhet av arbete inom länsstyrelsevärlden på tre olika länsstyrelser.

Enander har tidigare varit statssekreterare på Miljö- och energi­departementet och under perioden 2003–2008 var han generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Enander har också haft flera utredningsuppdrag och bland annat varit ansvarig för den tidigare Havsmiljöutredningen 2006–2008. Utöver sitt uppdrag som landshövding sitter Enander som ordförande i det nationella Miljömålsrådet.


Åsa Dahlin
Åsa Dahlin är arkitekt utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan där hon även har disputerat inom arkitektur och stadsbyggnad.

Sedan 2019 arbetar Åsa om enhetschef och expert inom översiktlig planering vid Uppsala kommun. Aktuellt nu vid enheten är revideringen av Uppsalas kommuns översiktsplan och i december togs beslut om en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

Åsa har tidigare arbetat vid Stockholms stad, Riksantikvarieämbetet och Boverket och haft uppdrag för forskningsrådet Formas.

 

Patrick Amofah
Patrick Amofah är hållbarhetsexpert och byggsegmentansvarig på Upphandlingsmyndigheten.

Han är projektledare för ett regeringsuppdrag om att minska klimatpåverkan från byggsektorn med offentlig upphandling som verktyg.

Patrick jobbar också med social hållbarhet och rättvisa genom offentlig upphandling och ansvarig för sysselsättningskrav på Upphandlingsmyndigheten.

Patrick har tidigare arbetat i flera år på Arbetsförmedlingen, bland annat med socialt företagande och samhällsorganisationer.

 

Johan Ahnström
Johan Ahnström är förvaltare av skyddade områden sedan 2012 och har jobbat på Länsstyrelsen i Uppsala och Dalarnas län.

Han arbetar med färdplanen för ett hållbart län- åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald.

Johan har tidigare disputerat på en avhandling om lantbrukares attityd till natur och naturvård och hur det påverkar naturen på gården.

 


Lennart Nordvarg 
Lennart Nordvarg har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom olika länsstyrelser varav 12 år som chef.  Han är sedan 2017 chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län. Avdelningen arbetar brett med bland annat skydd och skötsel av värdefulla naturområden, vilt- och rovdjursförvaltning, strategiskt miljö-och klimatarbete inom regionen samt tillståndsprövningar och tillsyn inom områdesskydd, artskydd, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.  

Lennart har varit huvudsekreterare i den kommitté som på uppdrag av regeringen föreslagit lämpliga åtgärder för en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning (Åtgärder för samexistens mellan människa och varg, SOU 2013:60) och har under en period varit ledamot i vattendelegationen för Norra Östersjön. Han har också disputerat på hur fiskodlingar bidrar till övergödning av kustområden och insjöar.

 

Carin von Köhler
Carin von Köhler är kommunekolog och t.f. park- och naturchef i Knivsta kommun.

Hon har ansvar för strategisk och operativ planering av naturvård i kommunen. Det innebär bland annat att driva olika natur- och vattenvårdsprojekt, som till exempel bildande av naturreservat och restaurering av våtmarker.

Som kommunekolog är hon ett stöd till detaljplane- och bygglovshandläggare i samhällsplaneringen.

 

Lina Widenfalk
Lina Widenfalk är vice VD på Greensway med fokus på organisationsutveckling och FoU.

Hennes specialkompetenser är bland annat landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel.

Lina är disputerad i ekologi och utför forskning inom ekologisk kompensation, klimatanpassad naturvård och rumslig fördelning av skogliga avsättningar med mera.

 


Katarina Larsson
Katarina Larsson är avdelningschef för Samhällsbyggnad på Svenska kraftnät. Hon började på Svenska kraftnät 2016 som enhetschef för markåtkomst, och blev därefter chef för tillståndsenheten.

Katarina har mångårig erfarenhet från såväl energibranschen som politiskt styrda organisationer. Hon har bland annat arbetat med effektivitetsrevision på KPMG och riksrevisionen samt miljö- och infrastrukturfrågor i Stockholms stad och Stockholms läns landsting.


Katja Saranka
Katja Saranka är planhandläggare på enheten plan- och bostadsenheten och har arbetat på länsstyrelsen sedan 2016.

Katja är även samordnande handläggare för infrastrukturfrågor – bland annat för nätkoncessioner för Svenska kraftnäts transmissionsförstärkning och väg- och järnvägsärenden såsom ”Fyra spår Ostkustbanan”.

 Ida Lindén
Ida Lindén är sedan 2018 chef för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen Uppsala län. Miljöskyddsenhetens uppgifter omfattar huvudområdena tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken samt efterbehandling av förorenade områden.

Ida har tidigare erfarenhet som handläggare på två länsstyrelser, Uppsala och Västerbotten, där hon främst arbetat med efterbehandling av förorenade områden och tillsyn enligt miljöbalken. Hon har även arbetat inom den privata sektorn som miljökonsult.

 

Terry Hartig
Terry Hartig är professor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet.

”Min forskning handlar om restorativa miljöer, där vi kan återhämta oss relativt snabbt när vi är stressade och mentalt trötta. De platser jag fokuserar på i min forskning är sådana som många bryr sig om – hemmet, grannskapet och naturen. Min grundläggande drivkraft är att främja hälsa och välbefinnande bland människor samt skydd av biologisk mångfald.”

Läs mer om Terry Hartig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Grönberg
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Älvkarleby kommun sedan 2014, men politiskt engagerad i bygg- och miljönämnd sedan 2002. SBN:s ansvar är Kultur och fritid, bygg och miljö samt tekniska avdelningen.

Till yrket brandinspektör och arbetar vid Forsmarks kärnkraftverk.

 

 


Anna-Karin Gävert
Anna-Karin är stadsträdgårdsmästare i Enköping och utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna. 

I rollen som stadsträdgårdsmästare ansvarar Anna-Karin för den strategiska utvecklingen av kommunens gröna och offentliga miljöer. Rollen skapar en grön tråd från övergripande planering till gestaltning genom förvaltning för att utveckla och säkerställa Enköpingsbornas tillgång till attraktiva utemiljöer.


Tim Schnoor

Hållbarhetsspecialist på Skanska specialiserad på ekologisk hållbarhet.

Tim har en bakgrund inom universitet, kommun och den privata naturvårdssektorn. På Skanska arbetar han som specialist och hjälper Skanskas verksamheter att öka sin hållbarhet.

 


Information om Krusenberg herrgård och logi

Krusenberg herrgård är belägen vid Mälaren mellan Uppsala och Knivsta. Länsstyrelsen har reserverat 60 rum för dem som vill ha logi.

Läs mer om Krusenberg herrgård här:

Krusenberg herrgård (krusenbergherrgard.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transport

Gemensam bussresa
Vi anordnar en gemensam bussresa till och från Uppsala centralstation.
Avfärd torsdag den 28 april kl 11.30 från Uppsala centralstation.
Återresa fredag den 29 april från Krusenberg herrgård kl 13.30.

Kollektivtrafik
Från Knivsta station och Uppsala centralstation går buss 101 till Krusenberg herrgård flera gånger per dag. Det tar cirka 10 minuter att gå till herrgården från busshållplatsen.

Parkering och laddning av elbil
Parkering är kostnadsfritt och finns vid Herrgården och receptionsbyggnaden. Uttag för laddning av elbil finns.

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Du kan mejla in dina önskemål till Knivstakonferensen eller ringa Emma C Ejerhed på tel. 010-223 33 80

Var:
Krusenberg herrgård, Krusenberg 436, 755 98 Uppsala
Kostnad:
Konferens inklusive logi och middag: 4000:–, Konferens exklusive logi men inklusive middag: 2500:–, Konferens endast: 1800:– (Lunch båda dagarna ingår i alla tre alternativ)
Sista anmälningsdag:
25 mar 2022

Anmäl dig*

Antalet platser på konferensen är begränsat. Säkra din plats och anmäl dig så snart som möjligt.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

*I samband med att du skickar in anmälan kommer du få ett bekräftelsemail. När din anmälan har bekräftats är den bindande. Vid förhinder kan platsen dock överlåtas till någon annan i din organisation. Avanmäler du din plats fyra till två veckor innan konferensen kommer du faktureras 75% av beloppet. Avanmäler du senare än två veckor innan konferensen kommer du att faktureras hela beloppet.

Kontakt