Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 maj 2022 klocka 09.00 - 15.30

Prevention är livsviktigt!

Prevention - lekande barn.

Välkommen till en kunskaps- och erfarenhetsdag. Samma orsaker ligger bakom många av de samhällsutmaningar som finns idag inom våld, brott, droger, ohälsa och utanförskap. Destruktiva normer påverkar också barn och ungas förutsättningar.

Att arbeta mer samordnat främjande och förebyggande ger bättre möjligheter till goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Det ger även samhällsekonomiska vinster.

Denna dag fokuserar särskilt på tre viktiga skyddsfaktorer: måluppfyllelse i skolan, goda föräldra-barnrelationer och meningsfull fritid.

I Uppsala län finns en samverkan inom Råd för social hållbarhet för att stärka hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper. Länsstyrelsen i samarbete med Region Uppsala och länets Hälsoäventyr bjuder därför in till en dag på detta tema.

Dagen riktar sig till dig i ledande funktion eller du som har en nyckelroll inom prevention. Du kan till exempel ha uppdrag att förebygga mäns våld mot kvinnor, brott, droger, ohälsa och utanförskap i Uppsala län.

PLATS: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 Uppsala,

Vägbeskrivning från Centralstationen

Planeringen i nuläget är ett fysiskt arrangemang, men vi följer noga utvecklingen med covid-19 och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen. Deltagarantalet är begränsat till 90 platser.

Program

8.30 Fika och mingel

9.00 Prevention är livsviktigt – inledning
Göran Enander, landshövding, Uppsala län
Erik Weiman, ordförande, Regionfullmäktige

9.20 De 1000 första dagarna – hur kan vi främja barns utveckling?
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, forskargruppsledare för CHAP, Child Health and Parenting.

10.00 Att vaccinera mot psykisk ohälsa, våld och drogproblem - är det möjligt?
Camilla Pettersson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap.

10.40 Diskussionsfrågor: Vilket är mervärdet av en bredare prevention och vad behöver stärkas?

11.00 Paus

11.15 Normer, genus och maskulinitet – viktiga kunskaper i det förebyggande arbetet
Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare, Stiftelsen 1000 Möjligheter

12.00 Diskussionsfrågor: Vilket är mervärdet av att arbeta med normer? Vad behöver stärkas?

12.15 Lunch

13.00 Livsviktiga samtal – för och tillsammans med unga i Uppsala län

Livsviktiga samtal – för och tillsammans med unga i Uppsala län
Hälsoäventyret i Uppsala län och Björn Dahlman, regissör

14.00 Mer prevention och att förebygga destruktiva normer – pusselbitar för att nå måluppfyllelse i skolan
Anette Nordin, Eva Myrehed Karlsson och Nina Lagerstrand från Futurumskolan och Gröna dalenskolan i Håbo kommun berättar om sitt våldsförebyggande arbete.

14.30 Fika och diskussioner

15.00 Att nå fram tidigt och till fler föräldrar och barn
Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

15.30 En meningsfull fritid spelar roll – Gör mer tillsammans
Gunilla Sjöblom, avdelningschef fritid och Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg

16.00 SLUT

Mer om föreläsarna och föreläsningarna

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, forskargruppsledare för CHAP, Child Health and Parenting

Det tidiga livets villkor och alla barns rätt till en bra start i livet är av största vikt för att ge förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor. Hur omsätts denna kunskap i praktiken.

Camilla Pettersson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap.

Att främja barns och ungas utveckling och hälsa - vilka är de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna? Camilla Pettersson, filosofie doktor i folkhälsovetenskap. Camilla forskar kring barn och ungas uppväxtvillkor, utveckling och hälsa. Hon är särskilt intresserad av hur olika aktörer i samhället kan arbeta tillsammans för att förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa, öka jämlikheten och ungas motståndskraft mot sociala risker såsom kriminalitet, utanförskap och missbruk.

Mikis Kanakaris från Stiftelsen Stiftelsen 1000 möjligheter Länk till annan webbplats.

Mikis berättar om vikten av att förstå och ha kunskaper kring genus, normer, män och maskulinitet kopplat till förebyggande arbete. Begränsande och skadliga normer för manlighet drabbar både kvinnor och män och orsakar stora kostandet för samhället. Att tidigt involvera pojkar och killar och förändra normer för maskulinitet är viktiga delar i det förebyggande arbetet och för jämställdhet.

Normer, genus och frågor kring maskulinitet påverkar flera delar i samhället. Till exempel att pojkar som grupp har lägre betyg än flickor och att det är fler pojkar än flickor som inte når målen i alla ämnen. Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Idag står pojkar och män för majoriteten av allt våld i samhället – både mot flickor och kvinnor, och mot andra pojkar och män.

Vi tar upp varför det är viktigt att satsa på främjande och tidigt förebyggande arbete samt destruktiva maskulinitetsnormer i skolan. En representant från skolan ger en bild av hur arbetet med destruktiva maskulinitetsnormer tros påverka skolans kunskapsmål

Region Uppsalas verksamhet Hälsoäventyret har inlett ett samarbete med regissör Björn Dahlman och tillika grundare av Bananteatern i projektet ”Livsviktiga samtal – för och tillsammans med unga i Uppsala län”. Målet är att ta fram en teaterföreställning och ett digitalt kunskapsstöd som ska bli verktyg i arbetet med att stärka ungas psykiska hälsa.

Bananteatern är en skådespelardriven teater. Teaterns särart och magi ligger i det omedelbara mötet mellan skådespelare och publik.

Ungas delaktighet och engagemang är centralt i Hälsoäventyrets hälsofrämjande arbete. Under 20 år har länets skolklasser erbjudits hälsoundervisning som ett komplement till skolans hälsofrämjande arbete. I detta arbete finns även delar som handlar om att förebygga alkohol och andra droger, suicid, mäns våld mot kvinnor samt stärka den psykiska hälsan.

Steven Lucas, Barnhälsovårdsöverläkare, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

I den inledande filmen lyfts vikten av jämlikhetsperspektiv, delaktighet och målgruppsanpassning i det förebyggande arbetet. Hur kan till exempel föräldraskapsstödet behöva anpassas för att nå fler?

Att tidigt identifiera psykosociala problem och stärka stödet runt familjer är avgörande för barnet och dess framtid. Med hjälp av strukturerade arbetssätt som erbjuds till alla familjer kan vi nå fram till fler och anpassa stödet på olika sätt. Steven Lucas ger genom sin långa erfarenhet av att arbeta som barnläkare och delaktig i den beforskade samverkansinsatsen BarnSäkert – sina konkreta tips och perspektiv på vad som görs och som behöver göras mer – tidigt och tillsammans.

Gunilla Sjöblom, avdelningschef Fritid Uppsala och Bo Hammerin, säkerhetssamordnare brottsförebyggande frågor

I den inledande filmen lyfts vikten av strategisk samordning och gemensamma risk- och skyddsfaktorer bakom flera samhällsproblem.

Forskningen visar att det finns starka skäl att fokusera på de personer som uppvisar normbrytande beteende tidigt i livet, särskilt under barndomsåren. Projektet Sävja, som är ett gemensamt uppdrag till kulturnämnden och socialnämnden, ska ”utveckla metoder och arbetssätt för att tidigt bryta risken att utveckla kriminellt beteende hos mellanstadiebarn” och har fokus på att förstärka skyddsfaktorer. För att få en helhetssyn och nå framgång i det förebyggande arbetet är en väl fungerande samverkan mellan olika relevanta aktörer betydelsefull.

Skola, Fritid och Ungdomsjour ska inom projektet, i nära samverkan, anpassa sina verksamheter till att möta behov hos barn och familjer i området. Gunilla Sjöblom, med mångårig erfarenhet av fritidsverksamhet och samverkan berättar om detta och andra utvecklingsinsatser tillsammans med Bo Hammerin, säkerhetssamordnare, Uppsala kommun.

VAR:
Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 apr 2022

Kostpreferenser och hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören.

Anmäl dig

Det finns inga lediga platser kvar, men om du ändå vill anmäla dig, kontkata Anna Haid. Kontaktuppgifter längs ned på sidan.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligtatt göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 april klockan 23.59.

Kontakt