16 sep 2021 klocka 09.00 - 15.00

Hur kan en kommun arbeta kommunövergripande med våldsprevention

våldsprevention

Detta evenemang är INSTÄLLT! Evenemanget är framflyttat till våren 2022. Datum inte fastställt. Länsstyrelsen bjuder in till en heldag med fokus på våldsprevention med fokus på barn och unga och hur en kommun kan påbörja ett våldsförebyggande arbete med en hela kommunen-ansats. Vad finns det för vinster med att arbeta kommunövergripande, vilka är utmaningarna och hur kan vi samverka i arbetet.

Sedan 2020 pågår ett arbete i länet med insatsen Våldsförebyggande arbete i skola med fokus på skadliga och begränsande normer för maskulinitet riktat till skolor i socioekonomisk utsatta områden, kopplat till Råd för social hållbarhet. Inom arbetet med insatsen har bland annat Hälsoäventyret genomfört fokusgruppsintervjuer med barn och unga i länet och utbildningsdagen Jämställdhet, maskulinitet och våld - våldsförebyggande arbete med fokus på barn och unga, arrangerades den 7 maj.

Den första utbildningsdagen hade fokus på varför skolan som arena är en bra plats att börja på i det våldspreventiva arbetet. Den 16 september kan ses som en fortsättning eller som en helt fristående dag, men med en bredare kommunövergripande ansats i det våldsförebyggande arbetet.

Läs mer om Råd för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Dagen riktar sig till verksamma i Uppsala län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och hälso- och sjukvård, på operativ som strategisk nivå. Dagen riktar sig också till chefer och beslutsfattare samt politiker.

Syfte

Syftet med dagen är att sätta fokus på det kommunövergripande våldsförebyggande arbetet. Hur stärker vi samverkan inom prevention inom en kommun, vilka utmaningar har andra mött på och vilka är framgångsfaktorerna.

Handboken "Inget att vänta på"

Ta del av handboken som samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken: Inget att vänta på Länk till annan webbplats.

Program

08:30 Teknisk incheckning.

09:00 Välkommen och inledning på dagen.

09:15 Lönar sig våldsförebyggande arbete? Maria Billinger, Länsstyrelsen Stockholms län.

09:45 Att sätta värde på prevention. Botkyrka kommuns arbete med våldsförebyggande arbete. Pernilla Vera, Botkyrka kommun.

10:15 Inspiration, goda exempel och tips på vägen. Cecilia Vågberg, Gävle kommun.

10:45 Paus.

11:00 Våld, genus och prevention - Jämställdhetsmyndigheten utifrån handboken Inget att vänta på. Karin Ljung Aust, Jämställdhetsmyndigheten.

11:30 – 13:00 Lunch.

13:00 Serienoveller för att diskutera samtycke med barn och unga. Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid.

13:30 Trygga säkra evenemang – modell för att stärka samverkan mellan polis och arrangörer med fokus på normer och attityder. Andreas Welin, Polisen och Joppe Pihlgren, Svensk live.

14:00 Barns och ungas utsatthet på nätet - verktyg i det förebyggande arbetet. Ida Lithell, Statens medieråd.

14:30 Avslut.

VAR:
Digitalt. Länk till dagen kommer när det närmar sig.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt