19 nov 2020 klocka 13.30 - 16.00

Forskarna på slottet

Uppsala slott, norra tornet.

Länsstyrelsen välkomnar dig till ett digitalt arrangemang för att under en eftermiddag ta del av fyra föreläsningar på temat demokrati och mänskliga rättigheter.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. Träffen den 19 november blir den nionde i ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

Program

13.15 Uppkoppling för deltagare

13.30 Inledning
Landshövding Göran Enander

Moderator för samtalet är Johanna Romare, doktor och forskare i etik samt projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.

13.40 Tumma på mänskliga rättigheter för demokratins skull?

Sofia Näsström är professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon forskar inom politisk teori, med specifikt fokus på demokrati. Hon är författare till boken The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal (Oxford: Oxford University Press 2021), och kommer under våren ut med en populärvetenskaplig bok: Demokrati. En liten bok om en stor sak (Lund: Historiska Media, 2021). Sedan 2019 leder hon forskningsprojektet ”Democratic Self-Defense: The Social Model” (2019-21).


Sofia Näsström kommer att ta upp frågan om hur man i en demokrati bäst balanserar den egna nationens rätt till självbestämmande med migranters mänskliga rättigheter att söka asyl. Kan det finnas skäl att tumma på de mänskliga rättigheterna för att försvara demokratin och välfärden i Sverige? Presentationen syftar till att förklara varför detta är en falsk motsättning, och i förlängningen också en kontraproduktiv utgångspunkt i försvaret av demokrati.

14.00 Medborgarskap och mänskliga rättigheter

Patricia Mindus är professor i praktisk filosofi och leder Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa vid Uppsala universitet. Som Wallenberg Academy Fellow och forskningsledare för tvärvetenskapliga projekt om migration, medborgarskap, demokrati och rättssäkerhet har hon bedrivit forskning främst med fokus på politisk teori och rättsfilosofi. Hennes senaste bok försvarar den funktionalistiska medborgarskapsteorin.


Patricia Mindus kommer att tala om skillnaden mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har vi i kraft av att vi är människor. Medborgerliga rättigheter har vi i kraft av att vi är medborgare i en viss politisk gemenskap. Hur kan man veta vilka som är vilka? Är politiska rättigheter medborgerliga rättigheter? Vilka rättigheter bör tillskrivas personer som inte är medborgare?

14.20 Paus

14.40 Mänskliga rättigheter – rätt, moral och politik

Elena Namli är professor i etik vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen innefattar etisk teori, politisk etik och teologisk etik, och hon har även profilerat sig inom mänskliga rättigheter och socialetik. Namli är ämnesföreträdare för etik och leder ett projekt som fokuserar på kritisk normativitet i rätt, etik och politik.


Elena Namli kommer att tala om olika dimensioner av de mänskliga rättigheterna. Hon kommer att relatera sina forskningsresultat till de utmaningar som möter i dagens politik. Har Sverige en tillräckligt stark människorättskultur?

15.00 Mänskliga rättigheter – en utmaning för det offentliga Sverige?

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Hon leder mångvetenskapliga forskningsprojekt som handlar om artificiell intelligens, å ena sidan, och medborgarskap, å andra sidan. Lind är vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Teologiska fakulteten Uppsala universitet.


Anna-Sara Lind kommer att tala om hur mänskliga rättigheter hanteras i svensk rätt idag. Mänskliga rättigheter utgör en del av Sveriges internationella åtaganden men också nationell rätt. Utifrån konkreta fall kommer Lind att reflektera kring dagsaktuella frågor som handlar om mänskliga rättigheter hanteras i lagstiftning på olika nivåer, tillämpning i enskilda fall och förverkligandet av mänskliga rättigheter som idag involverar allt fler aktörer än tidigare.

15.20 Kort paus

15.30 Summering och diskussion

16.00 Avslutande ord.

VAR:
Via Skype, en länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt