28 aug 2020 klocka 08.30 - 16.00

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till barn som anhöriga

Familjefrukost

Flyttad från den 16 april men är nu planerad till 28 augusti. Som en försiktighetsåtgärd på grund av rådande omständigheter kring covid -19 (Corona virus), så skjuter vi fram konferensen: Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till barn som anhöriga.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, samt anpassar våra mötesformer utifrån händelseutvecklingen. Vi ser fram emot din anmälan på nytt till detta datum. Det går bra att anmäla sig direkt.

Regional konferens med målet att öka samverkan mellan dem som arbetar med barn och familjer och dem som arbetar med missbruksproblematik med vuxna, bland annat i syfte att öka genomslaget av barnkonventionens bestämmelser.

När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i insatser och utredningar. Missbruket kan handla om ett kemiskt beroende med alkohol eller andra droger men även om att föräldern har ett problematiskt spel med pengar.

Barnet har enligt barnkonvention rätt att få sina intressen bedömda och satta i främsta rummet. För att garantera och främja barnets rättigheter ska föräldrar och vårdnadshavare få lämpligt stöd för att de ska fullgör sitt ansvar för barnet.

Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk. Dagen syftar till att verksamheter inom socialtjänsten ska få kunskap och vägledning i att införa eller utveckla ett familjeorienterat arbetssätt samt att skolor och andra aktörer som möter barn att få verktyg och utveckla rutiner för att fånga upp fler.

Syftet med ett familjeorienterat arbetssätt är att uppmärksamma barns behov när en förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk/beroende, ge stöd i föräldraskapet samt att se till såväl de individuella som samlade behoven i familjen för att minska risk- och stärka skyddsfaktorer.

Målgrupp: Socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet i Uppsala läns kommuner och inom Region Uppsala.

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i nära samverkan med Barnombudet i Uppsala län, Junis, Stiftelsen Childrens program och FOU-socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Region Uppsala.

Plats: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

8.30 Fika.

9.00 Inledning – Barnens rätt till stöd!
Barnrätt i regeringens ANDT-strategi.
Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

9.05 Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det frågan?
Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län
Maria Grahn Farley, universitetslektor i offentlig rätt och docent, Uppsala universitet.

9.40 Familjeorienterat arbetssätt – stärkt stöd till barn som anhöriga.
Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen.

10.10 Perspektiv från barn och föräldrar.
Helén Olsson och Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

10.25 Når vi alla? Junis lägesrapport.
Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare, Junis.

10.40 Paus

11.00 Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett arbete för tidig upptäckt.
Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

11.40 Bordsdiskussioner: Hur gör ni?

12.00 Lunch.

12.50 Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?
Peter Larm, docent, Stockholms universitet.

13.20 Fördjupningsutbildning i stärkt barn – och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.
Utbildade genom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

13.35 BRA-samtal handlar om barns rätt att få komma till tals och bli
delaktiga.
Åsa Lundström Mattsson, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

14.10 Fika.

14.40 Utbildning av nya ledare i Childrens Program.
Helén Olsson och Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

14.55 Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol.
Mona Örjes, förbundsordförande, Junis.

15.10 Sofiamodellen- Familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten.
Helene Andersson – projektledare Sofiamodellen, Uppsala kommun.

15.20 Jag och min familj - ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger?
Merav Eshed Nilsson – Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm - familjebehandlare, Uppsala kommun.

15.30 Gruppdiskussion – Vad blir vi inspirerade av och vad borde vi utveckla?

15.50 Slutsummering.

16.00 Avslut.

VAR: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 800 kr/person. Lunch samt fika på förmiddag och eftermiddag ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 aug 2020

Anmäl dig

Gemensamma logotyper

Kontakt