03 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Jämställda och jämlika arbetsgivare

Hålla handen

Behöver du och din organisation stöd i arbetet med aktiva åtgärder? Hur kan arbetsgivare upptäcka och förebygga våld i nära relation och på vilket sätt är det en arbetsgivarfråga?

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra diskriminering på grund av etnicitet och hudfärg, underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap. Arbetsgivare har en viktig roll i att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med konferensen är att bidra till att stödja arbete med jämställdhet och jämlikhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Vem riktar sig dagen till

Dagen riktar sig främst till dig som i Uppsala län arbetar med kompetens­försörjningsfrågor, rekrytering och/eller HR- och personalfrågor. Politiker, strateger, utvecklare och chefer är också varmt välkomna.

Program

9.00 - 9.15 Länsstyrelsen hälsar välkommen.

9.15 - 12.00. Förmiddagen kommer ägnas åt en presentation om praktisk tillämpning av aktiva åtgärder med interaktiva moment.

Shrikant Ward, utredare Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, jobbar för alla människors rättigheter och mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Läs mer på DO.selänk till annan webbplats


12.00 - 13.00
Lunch

13.00 - 14.00. Föreläsning med utgångspunkt i hur och vilket ansvar arbetsgivaren har för att stärka arbetet mot våld och på vilket sätt det är en arbetsgivarfråga. 

Åsa Witkowski, verksamhetschef kvinnofridsenheten NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Nationellt centrum för kvinnofridlänk till annan webbplats, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.


14.20 - 15.00
. Dagen avslutas med ett pass om att motverka diskriminering i arbetslivet kopplat till hudfärg.

Kitimbwa Sabuni och Katarina de Verdier, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholms län.

Trots att arbetsgivare säger sig arbeta med kompetensbaserad rekrytering finns en betydande strukturell diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hudfärg. Skillnaden i genomsnittslön mellan vita svenskar och svarta svenskar födda i Sverige är hela 33 % när båda har treårig eftergymnasial utbildning. Vidga normen i praktiken är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som utbildar arbetsgivare om hur hudfärgsbaserad diskriminering går till i praktiken och hur den kan motverkas.15.00 - 15.10
. Avslutning och summering.

VAR: Scandic Uplandia, Uppsala.

KOSTNAD: Dagen är gratis och vi bjuder på lunch och fika. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter 24 februari debiteras 500 kr per person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 feb 2020

Kontakt