03- 04 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Stabs- och ledningsmetodik

Välkommen på en utbildning vars syfte är att utveckla deltagarens kunskap om arbetet som stabsmedlem inom den egna organisationen vid samhällsstörningar. Teori varvas med praktik. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

Den svenska krishanteringsförmågan präglas av ett helhetsperspektiv där förmågan att kunna samordna resurser och verksamheter genom samarbete över sektors- och ansvarsgränser är väsentlig. Denna förmåga innebär bland annat krav på:

  • samverkan lokalt, regionalt och nationellt
  • att samordna, utforma och sprida information
  • att kunna leda intern krisledningsorganisation

I dessa perspektiv är det viktigt att kunna tillämpa metodik och struktur som skapar uthållighet i en organisations stabsarbete. Det är också bra om arbetssättet är likartat hos aktörer inom den svenska krisberedskapen.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskap om arbetet som stabsmedlem inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

25 utbildningsplatser.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt till personal som kommer att arbeta i aktörens krisledningsorganisation i befattningen stabsmedlem.

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla din förmåga att arbeta i en stabsfunktion. Efter utbildningen ska du kunna:

  • Beskriva arbetssätt och verktyg för att leda och verka i en stab vid en samhällsstörning
  • Förklara roller och uppgifter mellan beslutsfattare, stabschef och stab
  • Förbereda en stabsorientering utifrån den egna funktionen
  • Förklara hur samarbetet säkerställs och koordineras internt

Förkunskapskrav

Du ska kunna redogöra för hur din organisations krisledning är uppbyggd eller kommer att se ut. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och att du delar med dig av dina tidigare erfarenheter. Inför utbildningen ombeds du läsa sammanfattningen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

VAR: Konferensanläggning i Uppsala

KOSTNAD: 2 600 kr exkl. moms, utan övernattning samt 3 800 kr exkl. moms, inklusive övernattning (1 natt). Dag 1 avslutas med en gemensam middag.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt