19 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Krisledningsnämnd

En utbildningsdag för förtroendevalda i krisledningsnämnder med syfte att stärka krisledningsförmågan samt öva tillsammans. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda personer som ingår i kommuner och landstings krisledningsnämnder inom Uppsala län.

Syfte

Utbildningen syftar till att säkerställa att de krav som ställs på kommuner och regioner vid en extraordinär händelse efterlevs. Utbildningen syftar även till att ge tillfälle att öva tillsammans.

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att stärka krisledningsförmågan, utveckla förmågan att hantera en samhällsstörning och att identifiera eventuella utvecklingsområden.

30 utbildningsplatser.

Innehåll

  • Grundläggande genomgång av den svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå. Behandling av de olika principerna för krishantering samt relevant lagstiftning.
  • Fokus på krisledningsnämnder, lagstiftning, arkivering, diskussion av begreppet extraordinär händelse. Praktiska exempel på när en kommun har valt att aktivera sin krisledningsnämnd och diskussion utifrån några fiktiva exempel.
  • Totalförsvar, återinförandet av totalförsvarsplaneringen (grundsyn, hotbild) totalförsvar (civilt försvar och militärt försvar), relevant lagstiftning, skillnader mellan totalförsvar kontra krisberedskap på lokal nivå och för en kommun.
  • Diskussion utifrån några givna diskussionsfrågor.    
VAR:
Elite hotel Academia, Uppsala
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt