27 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. En utbildning för aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och effektivare utnyttja samhällets resurser.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå.

20 utbildningsplatser.

Syfte

  • Utveckla kunskapen om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar inklusive rådande regelverk för att kunna bidra till inriktning och samordning i samband med samhällsstörningar.
  • Utveckla kunskapen om olika aktörers roller, ansvar och mandat för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.
  • Utveckla kunskap om de aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning vid samhällsstörningar för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.

Kunskapsmål

  • Beskriva samhällets krisberedskap, det geografiska områdesansvaret samt sektorsmyndigheternas roller och ansvar.
  • Beskriva offentliga aktörers mandat att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar och beskriva formerna för aktörsgemensam hantering.
  • Ange regelverk som rör andra aktörers hantering av samhällsstörningar.
  • Redogöra för det egna ansvarsområdet och andra berörda aktörers ansvarsområde och roller vid samhällsstörningar.
  • Förklara hur olika perspektiv och bilder av samhällsstörningar kan påverka hanteringsprocessen och händelseutveckling .
  • Förklara rollerna inriktnings- och samordningskontakt, samt inriktnings- och samordningsfunktion.
  • Beskriva förutsättningarna för värdskap och koordinering av en inriktnings- och samordningsfunktion.

Förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

VAR:
Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt