20 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Vägen till integration: nyanlända kvinnor i fokus

Kvinna bakom en dataskärm

Välkommen till en internationell konferens om nyanlända kvinnors arbetsmarknadsetablering och social inkludering! Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med Forum för Inkluderande Arbetsmarknad (FIA) bjuder till en av årets viktigaste konferenser. Nyanlända kvinnor är en särskild prioriterad grupp för etablering.

Om sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor i Sverige var i nivå med inrikes födda kvinnor, skulle Sveriges offentliga finanser öka med 37 miljarder, Sveriges BNP öka med 1,5 procent och arbetslösheten minska med 1 procent. När kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden får det dessutom effekter på många andra områden, där ett av många exempel är barns skolresultat som förbättras i korrelation med kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Syftet med dagen är att skapa förutsättningar för beslutsfattare på politisk och myndighetsnivå i Uppsala län att arbeta strategiskt för att främja utomeuropeiskt födda kvinnors etablering på den svenska arbetsmarknaden. Konferensen belyser utmaningar och framgångsrika lösningar i olika europeiska länder, varvat med senaste forskning och praxis i Sverige.

Dagen kommer att ägnas åt en genomgång av forskningsläget, nuvarande utmaningar och framgångsrika lösningar från bland annat Uppsala universitet, Nordiska ministerrådet, Arbetsförmedlingen, socialdepartementet i Tilburg (Nederländerna) m.fl. Presentationerna följs därefter av ett panelsamtal där politiker, forskare, civilsamhälle och tjänstepersoner medverkar.

Målgrupp för konferensen är politiker, strateger, chefer och handläggare med övergripande ansvar/uppgifter inom integrationsområdet på kommunal nivå eller inom statliga myndigheter samt representanter från civilsamhället.

Kontakt: Averhed Yevgeniya, kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Program

09.00—09.15: Välkomsttal av landshövding Göran Enander, Länsstyrelsen i Uppsala län

09.15—10.00: Vad säger forskningen om situationen för utomeuropeiskt födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden?, Maria Hemström Hemmingsson, GD - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

10.00—10.30: Vem är bäst på integration i Norden? – erfarenheter från Nordiska Ministerrådets projekt, Nordisk samverkan om integration”, Kristin Marklund, projektledare/senior advisor- Nordens välfärdscenter.

10.30—10.50: Paus.

10.50—11.10: Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända kvinnor genom projektet Jämställd etablering, Sofie Enoksson Bergström, projektkoordinator - Arbetsförmedlingen Gävle.

11.10—11.30: SFI för föräldralediga som en metod för snabbare integration, Anneli Sallin, biträdande rektor med ansvar för SFI, SO och Lärcentrum i Uppsala kommun-

11.30—11.50: Arbetsgivares ansvar—ett gott exempel, Susanna Gerhard, regionchef - Förenade Care och Erika Norlander Ekberg, verksamhetschef - Liljeforstorg.

11.50—12.00: Personlig berättelse, Shawkat Aashna.

12.00—13.00: Lunch.

13.00—14.00: Utmaningar och goda exempel från Nederländerna, Iris de Kok, Social Department – Tillburg län, Tilburg, Nederländerna.

14.00—14.20: Paus.

14.20—15.40: Panelsamtal ”Utmaningar och lösningar i Sverige och Uppsala län”.

  • Marie Larsson, kommunstyrelseordförande—Älvkarleby kommun
  • Mohamad Hassan, kommunalråd—Uppsala kommun
  • Niklas Forslund, sektionschef—Arbetsförmedlingen
  • Anneli Häyrén, FD/forskare—Uppsala universitet
  • Susanna Gerhard, VD—Förenade Care
  • Magnus Stridh, regionchef Stockholm och Östra Mellansverige—ESF-rådet.

Samtalsledaren: Nisti Stêrk, skådespelare och komiker.

15.40—15.55: Civilsamhällets arbete med social inkludering, Mitra Jalili.

15.55—16.00: Summering och avslut.

VAR:
Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, Uppsala.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt