Om Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsebyggnaden

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding i Uppsala län är Göran Enander. Länsråd är Johan von Knorring.

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål. Bilderna ligger i en zippad fil.

Uppge alltid fotografens namn vid publicering. Fotograf: Göran Ekeberg. Kontakta alltid Länsstyrelsen om du vill använda någon bild i övrigt. 

Mångsidig myndighet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25.000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer. Länsstyrelsen har idag cirka 200 kvalificerade medarbetare på tre avdelningar och femton enheter.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom: naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration, val med mera.

Uppsala län

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen.

Uppsala läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren och den 30 juni år 2017 var invånarantalet enligt SCB 364 476 personer.

I länet finns det sedan 1 januari år 2007 åtta kommuner. De är:

Nästan två tredjedelar av länets befolkning bor i Uppsala kommun. Uppsala kommun hade den 30 juni år 2017, 216 542 invånare enligt SCB.

Kontakt