Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker

Här kan du ansöka om ersättning för restaurering av ängs- och betesmarker och hamlade träd. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Den 1 juni öppnar ansökan för restaureringsstöd för ängsmarker och betesmarker samt för restaureringshamling av lövträd. Ersättningen finansieras av Naturvårdsverket som ett nationellt stöd med syfte att främja den biologiska mångfalden. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna.

Stödets syfte

Naturbetesmarker hyser en stor andel av odlingslandskapets natur- och kulturvärden, men antalet ängs- och betesmarker har minskat kraftigt under 1900-talet. Nedlagd skötsel och igenväxta marker som följd hotar den värdefulla artrikedom som kan hittas i dessa viktiga livsmiljöer. Det finns många ängs- och naturbetesmarker i länet vars höga värden kan återställas med hjälp av röjning och återkommande slåtter eller bete. Ersättningen avser att bevara, stärka, utveckla och återställa den biologiska mångfalden och motivera till fortsatt skötsel av markerna för att motverka igenväxning och bevara värdefullt natur- och kulturarv.

Ansökan

Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna i det nationella programmet om restaureringsstöd och det finns en begränsad budget. Därför kan vi komma att prioritera bland ansökningarna. Stöd lämnas för högst 70 procent av investeringskostnaden. Markägare eller du som har markägarens tillstånd kan söka ersättningen. Lantbruksföretag, arrendatorer, entreprenörer, föreningar, stiftelser och kommunala bolag är exempel på företag som får söka ersättning under förutsättning att medgivande finns från markägaren. Kommuner och statliga myndigheter kan inte ansöka om stödet.

Ansökan ska vara skriftlig och skickas in elektroniskt i nedanstående formulär. Kompletteringar kan komma att begäras in i de fall länsstyrelsen bedömer det nödvändigt för att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja restaureringen innan du får ett startbesked av länsstyrelsen.

Ansökningsperioden är mellan 1 och 30 juni.

Prioriteringsordning

Länsstyrelsen ansvarar för att prioritera de marker som har högst värden och som tjänar syftet för stödet. I första hand prioriteras åtgärder med bäst förutsättning att gynna biologisk mångfald och möjlighet till artspridning. Du kan läsa mer om vilka marktyper som prioriteras på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. webbplats.

I andra hand prioriteras länets ansvarsnaturtyper, skogsbeten och rikkärr. Övriga ansökningar hamnar i en tredje kategori, under förutsättning att de uppfyller villkoren för stödet.

Villkor

Villkoren för att söka ersättningen Länk till annan webbplats.

Stöd kan inte ges till nyhamling eller kontinuerlig hamling.

Ansökan om utbetalning samt redovisning av kostnader sker årligen. När restaureringen är klar gör länsstyrelsen en slutbesiktning som är en förutsättning för utbetalning av stödet.

Rådgivning

Är du intresserad av rådgivning angående biologisk mångfald, skötsel av hävdpräglade natur eller restaurering kan du boka rådgivning hos oss på länsstyrelsen.

Du kan även höra av dig till oss med frågor via e-post: restaurering.uppsala@lansstyrelsen.se

Länk som är bra att ha vid ansökan

Om du behöver en kartbilaga kan du använda länsstyrelsens webbGIS. Där kan du leta fram aktuellt område, vid behov rita på kartan och sedan spara som fil som du kan bifoga i ansökningsformuläret. I webbGIS:et finns en inbyggd användarmanual.

Komplettera din ansökan med en kartbilaga (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restaurering av ängs- och betesmark


Ange namn på den person, företag, förening eller stiftelse som ansöker om stöd.
Restaurering av ängs- och betesmark

Hur ser marken ut idag? Vilka värden kan finnas här som du vill gynna? Vilken typ av mark ska restaureras? (exempelvis rikkärr, skogsbete, ängsmark m.m.)

Hur gynnas den biologiska mångfalden av restaureringen?

Ange fastighetsbeteckning, koordinater (SWEREF99) eller block-ID. Du kan komplettera din ansökan med en kartbilaga. Se länkar som är bra att ha vid ansökan.

Maximalt en fil på 15 MB kan skickas med i ansökan.

Maximalt en fil på 15 MB kan skickas med i ansökan.


Exempelvis stubbfräsning, röjning och bortforsling av ris och antal träd som ska avverkas. Vilka metoder ska användas och i vilken omfattning kommer restaureringen att ske? Behöver du utföra åtgärderna över flera år? Ange i så fall vilka åtgärder som ska utföras för varje enskilt år.

Behöver hänsyn tas för exempelvis skyddad art eller skyddsvärt område?
När planerar du att avsluta restaureringen? * (obligatorisk)
När planerar du att avsluta restaureringen?
Ange ett datum när du uppskattar att åtgärderna kan avslutas.


Exempelvis, vilka djurslag kommer du att använda? Kommer du att använda slåtter eller låta beta marken? Vilket behov av röjningar kommer marken att ha? Framtiden avser åren efter att planerad restaurering har slutförts.

Restaureringshamling av lövträd


Ange namn på den person, företag, förening eller stiftelse som ansöker om stöd.


Exempelvis röjning, avverkning, andel av trädet som ska hamlas. Vilka metoder ska användas och i vilken omfattning kommer restaureringen att ske? Behöver kringliggande mark röjas eller ska intilliggande träd avverkas?

Behöver hänsyn tas för exempelvis skyddad art eller skyddsvärt område?

Ange koordinater (SWEREF99) eller använd kartbilagan. Du kan komplettera din ansökan med en kartbilaga. Se länkar som är bra att ha vid ansökan.

Maximalt en fil på 15 MB kan skickas med i ansökan.

Maximalt en fil på 15 MB kan skickas med i ansökan.

Beskriv befintliga natur- och kulturmiljövärden.

Planerar du flera beskärningar under åren efter de utförda åtgärderna?
När kommer åtgärderna vara slutförda? * (obligatorisk)
När kommer åtgärderna vara slutförda?
Ange uppskattat datum för slutförande av restaureringsåtgärderna.

Kontakt

Kontakt för frågor om restaurering av ängs- och betesmarker

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss