Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Utveckla din ort med bygdemedel

Är du med i en förening i Älvkarleby kommun eller i Söderfors i Tierps kommun? Jobbar ni för att utveckla bygden eller göra det bättre för de som bor där? Då kan ni ansöka om bygdemedel för utvecklingsprojekt som ni vill genomföra.

Projekt som gynnar bygden

Ni kan söka bygdemedel för många olika typer av investeringar och projekt som lyfter bygden. Det kan exempelvis vara att rusta en samlingslokal, bygga ett utegym, markera stigar och leder eller anordna arrangemang som utebio. Det går inte att ansöka om medel för exempelvis driftskostnader, underhåll eller lös inredning.

Vem kan söka bygdemedel?

Ideella föreningar, företag och kommuner kan ansöka om bygdemedel. Tanken med stödet är att så många som möjligt i bygden ska ta del av investeringen. Föreningar måste vara registrerade och ha ett organisationsnummer. Enskilda företagare kan söka stödet förutsatt att bidraget används för bygdens bästa och inte i eget vinstsyfte.

Så här ansöker ni

Årets utlysning om bygdemedel stängdes 15 april 2024. Nästa utlysning är planerad att vara öppen under februari 2025. Kontakta oss gärna om ni har frågor, kontaktinformationen finns längst ner på sidan.

En komplett ansökan om bygdemedel ska innehålla:

 • En redogörelse för projektet eller investeringar och hur det gynnar bygden,
 • En detaljerad kostnadsberäkning. Gärna med en kompletterande offert,
 • Ett beslutsprotokoll som bekräftar att föreningen fattat beslut att ansöka om bygdemedel,
 • Ett protokoll från det senaste konstituerande styrelsemötet/stadgarna för att bekräfta firmatecknare,
 • Föreningens verksamhetsberättelse.

Detta ska vara med i er ansökan:

 • Syfte och mål med projektet,
 • En beskrivning av projektet/insatsen och en grov tidplan,
 • Detaljerad kostnadsberäkning (budget),
 • Projektplan (om relevant)
 • Föreningens organisationsnummer och kontonummer,
 • Mötesprotokoll där det framgår att föreningen söker bygdemedel för ett visst projekt eller insats,
 • Uppgifter om behörig firmatecknare. Om någon annan än firmatecknaren skickar in ansökan ska en fullmakt upprättas som bekräftar att föreningen godkänner att personen skickar in en ansökan i föreningens namn,
 • Kort historik om föreningen där det framgår var föreningen är verksam, hur länge föreningen funnits, vad föreningens syfte är och ungefärligt antal medlemmar.
 • Länsstyrelsen kan komma att begära ytterligare handlingar från er om myndigheten bedömer att det behövs i handläggningen. Det kan exempelvis vara offerter om projektet/insatsen är kostsam eller till exempel vara beskrivningar av projektets miljöpåverkan

Var kommer pengarna ifrån?

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen betalar till bygder som blivit påverkade av utbyggnaden av vattenkraft. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om hur medlen ska fördelas. Bestämmelser om bygdeavgifter finns i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter finns i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.

Tänk på det här

Ni kan inte få bygdemedel för egen arbetstid, lös inredning, driftskostnad eller investeringar som är i fortsatt behov av bidrag efter att investeringen är genomförd. Bygdemedel lämnas heller inte till investeringar som kan orsaka oförutsedda utgifter för stat eller kommun. Kreditupplysning tas på samtliga organisationer som ansöker om medel.

Ni kan påbörja investeringen eller projektet efter att ni har skickat in en ansökan om bygdemedel och får ta med kostnader från det datum som ansökan kom in till länsstyrelsen. Tänk i så fall på att ni gör det på egen risk och får stå för kostnaderna själva om ni får ett negativt beslut. Om ni beviljas bygdemedel kommer medlen betalas ut i efterhand när ni har redovisat betalda utgifter.

Så handläggs er ansökan

När utlysningstiden gått ut läser länsstyrelsen igenom alla ansökningar och skickar dem sedan på samråd till kommunen. Kommunen får möjlighet att yttra sig om varje ansökan innan Länsstyrelsen fattar ett prioriteringsbeslut. Beslut meddelas snarast möjligt. För år 2024 hade Länsstyrelsen Uppsala län cirka 125 000 kronor att fördela i bygdemedel.


När du ansöker genom e-tjänsten behöver du behöva lämna in:

 • Mötesprotokoll som stärker att ni ansöker om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad kostnadsberäkning för projektet


Egen risk

Du kan påbörja ditt projekt eller investering efter att du skickat in en ansökan om bygdemedel, men då är det på egen risk. Du kan riskera att få ett avslag och får då stå för kostnaderna du lagt ut själv. Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader som du haft från det datum då vi fick in din ansökan om bygdemedel. Pengarna betalas alltid ut efter projektets slut, när du har redovisat betalda utgifter med fakturor och betalningsbevis.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss