Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stödet går inte längre att söka

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för stöd för bredbandsutbyggnad under perioden 2020–2022.

Bredbandsstöd hos PTSlänk till annan webbplats

Observera!

Det går inte längre att söka stöd för bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet. För att söka bredbandsstöd, se information från PTS i rutan ovan.

Under övergångsåren 2021 och 2022 kommer det inte gå att söka det här stödet inom landsbygdsprogrammet.

Stöd kan endast ges till landsbygd och småorter med färre än 200 invånare. Du kan läsa mer om urvalskriterier och bedömningsgrunder för Uppsala län i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet & havs- och fiskeriprogrammet

Du kan få 60 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Ansökningarna handläggs i turordning efter datum för inkommen handling. I dagsläget finns det ansökningar i kö som i det närmaste täcker den budget som finns. Kontakta Länsstyrelsen för närmare information.

Ansök om utbetalning

Du som har beviljats stöd kan ansöka om slututbetalning. Det går bara att göra först när du har fått ditt beslut, din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

Samråd

Länsstyrelsen får bara bevilja stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund. Med kommersiell grund menas att inget stöd behövs, utan investeringen kan finansieras med de intäkter som kan tas in i bredbandsnätet. För att säkerställa att nya projekt inte konkurrerar med marknadsintressen ska ett så kallat offentligt samråd genomföras innan beslut om stöd kan fattas. Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på Länsstyrelsens webbplats under minst en månad innan beslut om stöd (se Aktuella samråd, nedan). 

Kontakta Länsstyrelsen om du är en marknadsaktör och har planer på att bygga i något av områdena utan att söka stöd. Du kommer att få styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag för det aktuella området.

Det offentliga samrådet ska inte förväxlas med det samråd som ska göras med Länsstyrelsen innan du börjar gräva.

Regionalt samarbete om bredband

Region Uppsala ansvarar för att samordna kommunernas och Länsstyrelsens arbete med bredband i Uppsala län.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00