Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framför allt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

 • vattenskyddsområden
 • vattenbesparande åtgärder
 • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
 • investering i ny teknik.

Om bidraget

Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Bidrag får endast ges i enlighet med reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som:

 • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
 • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2023.

Ansök om bidrag

Ansökningstiden för 2022 har gått ut.

Länsstyrelsen i Uppsala län tilldelas preliminärt cirka 4 miljoner kronor för 2022. Sista ansökningsdag är den 30 maj 2022 och ansökningarna ska skickas till uppsala@lansstyrelsen.se

Beslut under 2020

Ansökningstiden för stöd för säkrad vattentillgång har gått ut för de medel som fanns tillgängliga att söka under 2020. I år har tre projekt tilldelats medel.

 • Enköpings kommun har fått stöd för att utöka övervakningen av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.
 • Fyrisåns vattenförbund har tillsammans med Uppsala vatten och några av länets kommuner fått stöd för att ta fram en exempelsamling med vattenhushållande åtgärder i flerbostadshus och på kvartersnivå.
 • Uppsala vatten har också fått medel för att utveckla två strategier för rening, elektrokemisk nedbrytning, av PFAS i grundvatten.

Beslut under 2019

Under 2019 beslutade länsstyrelsen om bidrag till fem projekt i länet.

Östhammar vatten AB fick bidrag till två projekt ett vid Odens källa och ett i Gimo.

 • Uppsala kommun fick i samverkan med Tierps och Östhammars kommuner bidrag till en kunskapsöversikt och exempelsamling om vattenbesparande teknik samt återanvändning av vatten. I detta projekt ingår också kunskapsspridning till alla kommuner.
 • Slutligen gavs bidrag till Uppsala Vatten & Avfall AB för utredningar i Järlåsa samt systemanalys för Uppsalaåsen. Systemanalysen ska hantera risker i syfte att planera för en säker och trygg dricksvattenförsörjning i Uppsala som kan möte befolkningsökningen. I systemanalysen ska också ingå att titta på effekterna av ett förändrat klimat. Förhoppningen är också att projektet ska kunna dela med sig av kunskap och metoder till andra kommuner så att det också blir en kunskapsspridning till andra aktörer.

Kontakt

Skicka e-post till planhandläggare

Telefon 010-223 30 00 (växel)