Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt ansökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 58 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Ansök om bidrag

Lämna ansökan till Länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras.

Blankett för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

Anvisningar till blanketten för ansökan om bidrag för säkrad dricksvattentillgångWord

Ansökan

Ansökan ska skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märkas med diarienummer 537-1587-20.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Beslut under 2019

Under 2019 beslutade länsstyrelsen om bidrag till fem projekt i länet.

Östhammar vatten AB fick bidrag till två projekt ett vid Odens källa och ett i Gimo.

Uppsala kommun fick i samverkan med Tierps och Östhammars kommuner bidrag till en kunskapsöversikt och exempelsamling om vattenbesparande teknik samt återanvändning av vatten. I detta projekt ingår också kunskapsspridning till alla kommuner.

Slutligen gavs bidrag till Uppsala Vatten & Avfall AB för utredningar i Järlåsa samt systemanalys för Uppsalaåsen. Systemanalysen ska hantera risker i syfte att planera för en säker och trygg dricksvattenförsörjning i Uppsala som kan möte befolkningsökningen. I systemanalysen ska också ingå att titta på effekterna av ett förändrat klimat. Förhoppningen är också att projektet ska kunna dela med sig av kunskap och metoder till andra kommuner så att det också blir en kunskapsspridning till andra aktörer.

Kontakt