Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsens arbete med angrepp av granbarkborrar i naturreservat

Angrepp av granbarkborre

Efter den torra och varma sommaren 2018 var många granar torkstressade, vilket gjorde att granarna hade mindre motstånd mot insektsangrepp. Detta gynnade granbarkborrar som angriper granar och lägger ägg under barken. Vi ser därför granar som angripits av granbarkborre i större mängd än vad vi är vana vid. Angrepp av granbarkborre är dock inget nytt utan är, vid sidan av till exempel storm och brand, en del av skogens naturliga dynamik.

Granar som dödats av granbarkborre finns i hela skogslandskapet, såväl inom som utanför skyddade områden.

Vilka åtgärder som är möjliga att göra i ett naturreservat beror av reservatets föreskrifter. Länsstyrelsen har under året genomfört åtgärder för att minska spridningen av granbarkborren, till exempel genom att begränsa tillgången på vindfällen av gran som granbarkborren skulle kunna använda som yngelplats. I naturreservatet Florarna har barken, i förebyggande syfte, tagits bort från stammarna på cirka 100 m³ stormfällda granar för att göra virket otjänligt för granbarkborre. Vindfällen har även tagits ut ur naturreservatet Granliden nära Norrskedika.

Av Uppsala läns totala areal produktiv skogsmark finns endast ca 5% i formellt skyddade områden, till exempel naturreservat. Det finns därför stora möjligheter att genom aktiva åtgärder utanför de skyddade områdena påverka granbarkborrepopulationen.

För att få en överblick över det aktuella angreppsläget i länets naturreservat har Länsstyrelsen gjort en inventering från luften med hjälp av helikopter. Vi kan se en stor spridning i angreppens intensitet i landskapet. Mest drabbat är västra och södra delen av länet, medan de norra och östra delarna inte är så hårt drabbade.

För dig som är markägare

Angrepp av granbarkborre kan vara ett allvarligt problem för skogsbruket och skogsägaren och kan orsaka ekonomiska förluster. Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan sprida sig till grannfastigheterna och vice versa. Länsstyrelsen övervakar därför skadeläget och vill gärna komma i kontakt med markägare som är oroliga för skog som växer intill ett naturreservat.

Samverkan

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med experter på granbarkborre från Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen. Vi arbetar tillsammans med Naturvårdsverket och andra länsstyrelser som berörs av samma frågor. Vi har också återkommande möten med Skogsstyrelsen och representanter för skogsnäringen i länet.

Praktiska åtgärder som länsstyrelsen genomförde i länets naturreservat för att bekämpa granbarkborrar under 2019/2020

 • I Florarna barkades cirka 100 m3 gran maskinellt med skördare efter att de fällts av storm där reservatet gränsar mot ett hygge.
 • I Granliden kördes cirka 150 m3 stormfälld gran ut.
 • Feromonbehandlat fångstvirke lades ut i sex naturreservat: 100 stycken fem meter långa stockar per reservat i Storskogens naturreservat, Edshammar-skogens naturreservat, Naturreservatet Fiby Urskog, Naturreservatet Myrkarby, Naturreservatet Styggkärret, Naturreservatet Lohusmyr.
 • Nyangripna granar fälldes och barkades i naturreservatet Havsvik.

Så kan granbarkborrar bekämpas i naturreservat. Handlingsalternativ kan variera beroende på naturreservatets föreskrifter.

 • Fälla och barka nyangripna granar
 • Lägga ut feromonbehandlat fångstvirke som lockar till sig granbarkborrar och som sedan oskadliggörs. Feromoner är doftämnen som granbarkborrarna själva använder för att locka till sig fler granbarkborrar.
 • Placera ut feromonfällor som fångar in granbarkborrar.
 • Barka eller upparbeta vindfällen i förebyggande syfte, dvs. innan de angripits av granbarkborre.

Naturreservat skötta genom fri utveckling

 • I och med att skogen brukas mer intensivt har många arter i skogslandskapet blivit allt mer sällsynta. I skogar som inte är så tydligt påverkade av skogsbruk, gynnas gammelskogens arter av naturlig dynamik.
 • Med naturlig dynamik menas att skogen ska utvecklas på ett sätt så den består av både gamla och yngre träd, omkullfallna träd och gott om död ved. I en skog med naturlig dynamik bildas luckor till följd av stormar och bränder, där ny skog kan växa upp.
 • Flera av naturreservaten i Uppsala län är skyddade eftersom arterna kräver strukturer som är beroende av naturlig dynamik. De här reservaten sköts ofta genom fri utveckling, där naturens egna processer styr utvecklingen.
 • I de särskilda föreskrifter och skötselplaner som tas fram för varje naturreservat för att bevara natur och arter knutna till den, sätts ramarna för hur skötseln bör utformas för att nå uppsatta mål.
 • Skyddet är starkt och i de naturreservat som ska skötas genom fri utveckling, har länsstyrelsen mycket begränsade möjligheter att utföra åtgärder mot granbarkborrar.

Kontakt

Kontakta naturvårdsenheten om skötseln av naturreservat och Natura 2000-områden. Kontaktperson Sara Overud Wissman.

Granbarkborre

Granbarkborre

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss