Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skogsprogrammet

I Uppsala län pågår arbetet att ta fram ett regionalt skogsprogram. Under hösten 2021 bjuder länsstyrelsen och Skogsstyrelsen in till fem samverkansträffar med olika teman som berör skogarna i Uppsala län.

Arbetet med skogsprogrammet i Uppsala län

Arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram påbörjades 2019. Då genomfördes två workshops där en bredd av aktörer deltog.

Under våren 2021 har fokus varit att förankra arbetet i länet och att etablera en arbetsgrupp. Under hösten 2021 bjuder länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tillsammans in till fem samverkansträffar. Temana för träffarna är baserade på de samtal som fördes och intresseområden som pekades ut under workshoparna 2019.

De fem träffarna är:

24 september, Samverkan i skog för att nytta skogens olika värden (Träffen är flyttad, inget nytt datum fastställt)

8 oktober, Skog och naturturism del 1

22 oktober, Klimatanpassning: utmaningar och möjligheter för skogen

10 november, Skog och naturturism del 2

3 december, Arbete framåt med det regionala skogsprogrammet

Arbetet med det regionala skogsprogrammet är i en uppstartsprocess där Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Uppsala samverkar. Arbetet samordnas av länsstyrelsen, och projektledaren arbetar på landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen. Skogsstyrelsen stöttar länsstyrelsen i det regionala arbetet. Både styr- och arbetsgrupper är under utveckling.

Utgångspunkt i det nationella skogsprogrammet

Det nationella skogsprogrammet antogs av regeringen år 2018 och leds av visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Nationellt har fem fokusområden pekats ut som ska bidra till att uppfylla programmets vision. Dessa är:

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Länsstyrelsen påbörjade arbetet med regionalt skogsprogram år 2019, och arbetet kommer att fortgå under år 2021-22. Arbetet finansieras med medel beviljade av Skogsstyrelsen.

Läs mer om det nationella skogsprogrammet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skogsprogram Uppsala