Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett rikt odlingslandskap

Önskar du råd om hur du kan sköta dina betesmarker, slåtterängar, brynzoner och kulturmiljöer? Du kan få kostnadsfri rådgivning via Landsbygdsprogrammet, det gäller för dig som äger, förvaltar, arrenderar eller sköter om marker

Genom rådgivning kan du få en större kunskap om markens natur- och kulturvärden och vilken skötsel som behövs. Rådgivningen sker på din mark och du får en skriftlig dokumentation efter mötet.

Rådgivningen kan ta upp:

  • Skötsel av slåtter- och naturbetesmarker
  • Trädvård och friställning av träd
  • Hur du gynnar vilda pollinerare och fåglar
  • Gynna ovanliga arter
  • Landskapsanalys
  • Övergripande betesplanering och tidpunkt för bete beroende av mark
  • Hantering av igenväxning, parasiter, trädföryngring och giftiga växter
  • Skötsel av småbiotoper, till exempel åkerholmar, vägrenar, brukningsvägar och öppna diken.

Betesmarkerna och slåtterängarna är en del av vår levande historia. De hör till de artrikaste områdena i världen. Markerna är näringsfattiga och behöver hållas öppna av bete eller slåtter. Här finns ofta spår efter ett forntida jordbruk i form av fossil åkermark (även kallat fornåker) och odlingsrösen, men också gravfält och boplatslämningar som visar på människors tidiga närvaro

Kontakta oss om du är intresserad av rådgivning, rikt-odlingslandskap.uppsala@lansstyrelsen.se

Titta gärna på vår betesförmedling

Vill du lära dig mer?

Vi erbjuder kostnadsfria kurser och fältvandringar för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på kurser:

Bygga trädgärsgård, restaurera din jordkällare, lieslåtter eller följ med på en fältdag till en gård och lär dig om bland annat perenna grödor eller odlingsföljd. Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av dig till länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss