Kompetensutveckling och rådgivning

Länsstyrelsen vill bidra med kompetensutveckling för lantbrukare och företagare på landsbygden. Här hittar du information om rådgivning och kompetensutveckling inom miljö- och klimatområdet.

Kurser

Länsstyrelsen Uppsala län medverkar till kompetensutvecklings­aktiviteter inom miljö- och klimatområdet för personer verksamma på landsbygden, samt för att skapa nya jobb inom främst livsmedelssektorn och besöksnäringen. De flesta aktiviteter genomförs av upphandlade konsulter, men en del arrangerar vi själva.

Kurser, fältvandringar, enskild rådgivning med mera är i de flesta fall gratis.

Kurser som genomförs av Länsstyrelsen Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kurser som genomförs av andra aktörer

Greppa näringen

Greppa näringen arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Du som lantbrukare kan få enskild rådgivning.

Greppa näringen

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som bland annat ska öka odlingslandskapets variationsrikedom, skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden, synliggöra natur- och kulturmiljöer, ge ökad kunskap om landskapets bevarande.

Ett rikt odlingslandskap

Ekologisk produktion

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som ska bland annat öka kunskapen bland länets lantbruks- och trädgårdsföretagare och djurägare. Rådgivningarna och kompetensutvecklingen ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, effektiviteten ökar och att måluppfyllelsen förbättras för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.'

Ekologisk produktion

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Du som lanthandlare kan få rådgivning för att kunna utföra kommersiell service på landsbygden.

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden kan få rådgivning och gå på kurser.

Smakrik och blomstrande besöksnäring på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats

Information och demonstration inom projekten Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap

Agroforestry Vattholma Länk till annan webbplats.

Fleråriga grönsaksodling och dess försäljningspotential Pdf, 8 MB.

Tre filmer om biologisk mångfald

Filmerna är framtagna för Länsstyrelsen i Uppsala län och är producerad av Biotopia, Uppsala kommun. Filmerna finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Följ med Emil V. Nilsson till marken som med Stig Ederyds hjälp har blivit likt en äng. Den här typen av mark kallas ängsvall. I filmen pratar vi också med markägaren Malin Lindgren som berättar vad hon tycker om att äga en mark som har ett sådant myller av liv. Naturvårdsexperten Tommy Lennartsson berättar om det biologiska kulturarv som blomrika miljöer är och hur man kan sköta dem för att skapa bättre förutsättningar för blommor och bin.

I filmen får du följa med Daniel Schrire ut till marken där Oskar Karlsson låter sina kor beta bland gamla ekar. Du får också träffa Maria Forslund från Länsstyrelsen i Uppsala län som berättar varför den här naturtypen är så värdefull. Betet hindrar marken från att växa igen och håller det öppet runt de gamla ekarna vilket också gynnar många arter. Som lantbrukare kan du att få stöd för att hålla ädellövsmiljöer öppna och samtidigt skapa en varierad och fin mark som är underbar att vistas i.

Anders Bohlén är en ung lantbrukare som inriktat sig på att låta sina köttdjur beta naturbetesmarker. Emil V. Nilsson träffar också naturvårdsexperten Jörgen Wissman som pratar om varför just busk- och trädrika betesmarker ofta har ett sådant myller av liv, och vad man kan göra för att gynna växt- och djurlivet i sina marker.

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

I filmen vandrar Line Strand och Peter Ström genom avrinningen och berättar om problem dess åtgärder bland annat; underhåll av dike, markvattenföretag och dräneringsbehov, brotrummor och dess under håll bland annat göra fri från vas och grenar, beskuggning, vinterhagar, sedimentförflyttning och ut-erosion.

 

På gården Hånsta-Östergärde utanför Vattholma har lantbrukarna Kjell och Ylwa Sjelin en demonstrationsodling för perenna växter och perenna odlingssystem. Här finns över 200 olika sorters perenna grödor! Länsstyrelsen i Uppsala Län har varit med och finansierat skötsel på demonstrationsodlingen och hade aktiviteter inom tre olika information och demonstration projekten som EU och Sverige finansierar.

I den här filmen tittar biologen Maria Brandt på demonstrationsodlingen och alla dess delar och talar med experterna Per Nilsson och Göran Bergkvist om hur perenna odlingssystem fungerar och fördelarna med att ha perenna växter i sitt jordbruk. I filmen visas även en damm som ingår i demonstrationsodlingen som illustrerar vikten av vatten i odlingslandskapet.

Medverkande: Maria Brandt, Kjell Sjelin, Ylwa Sjelin, Per Nilsson, Göran Bergkvist

Logotyper, EU logga och länsstyrelsen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss