Kompetensutveckling och rådgivning

Länsstyrelsen vill bidra med kompetensutveckling för lantbrukare och företagare på landsbygden. Här hittar du information om rådgivning och kompetensutveckling inom miljö- och klimatområdet.

Kurser

Länsstyrelsen Uppsala län medverkar till kompetensutvecklings­aktiviteter inom miljö- och klimatområdet för personer verksamma på landsbygden, samt för att skapa nya jobb inom främst livsmedelssektorn och besöksnäringen. De flesta aktiviteter genomförs av upphandlade konsulter, men en del arrangerar vi själva.

Kurser, fältvandringar, enskild rådgivning med mera är i de flesta fall gratis.

Kurser som genomförs av Länsstyrelsen Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kurser som genomförs av andra aktörer

Greppa näringen

Greppa näringen arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Du som lantbrukare kan få enskild rådgivning.

Greppa näringen har funnits i Uppsala län sedan år 2005. Projektet arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. I länet har vi idag 423 medlemmar varav 371 stycken är rådgivningsmedlemmar.

Vem kan gå med?

Greppa näringen riktar sig till alla lantbrukare i Uppsala län. Särskilt prioriterade för den individuella rådgivningen är lantbrukare med:

  • verksamhet i områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt vattendirektivet
  • mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark
  • verksamhet inom vattenskyddsområden
  • specialodlingar, exempelvis grönsaker.

Enskild rådgivning

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.

Målsättningen är att varje gård ska få sina inplanerade rådgivningar utförda under det kommande året. Rådgivningen är indelad i olika moduler. I Uppsala kan du, förutom startrådgivning, välja mellan ett stort antal moduler. Läs gärna mer i vår broschyr nedan samt här på Greppa Näringens webbplats!

Anmälningsblankett till Greppa Näringen Pdf, 121.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom energikollen där lantbrukaren betalar 10 % av rådgivningskostnaden.

Gruppaktiviteter

Fältvandringar: åtgärder för ökad skörd och minskade växtnäringsförluster, underhåll av öppna diken, viltskador.

Kurser: bättre grovfoder till mjölk- och köttgårdar, ekonomisk, biologisk klimatsmart vallodling, smarta bygglösningar och utfodringsstrategi, mellan grödor i växtföljden.

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av dig till följande rådgivningsföretag samt till länsstyrelsen!

Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Ylva Andersson, 018-560439, 073-3367669. Ylva.Andersson@hushallningssallskapet.se

Björn Järpemo, 018-560415, 070-2362545. bjorn.jarpemo@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av fältvandringar och kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar.

Råby Konsult

Charlotte Åkerlind, 073-41001442, charlotte@rabykonsult.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av fältvandringar och kurser.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Gruppaktiviteter i form fältvandringar.

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202, 073-2008496, Adam.Stal@vxa.se

Cecilia Palmén, 010-4710783, 0706-21 82 91, cecilia.palmen@vxa.se

Carolina Markey, 010-4710940, 070-5370663, carolina.markey@vxa.se

Enskilda rådgivningar.

Ett rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som bland annat ska öka odlingslandskapets variationsrikedom, skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden, synliggöra natur- och kulturmiljöer, ge ökad kunskap om landskapets bevarande.

Vi erbjuder kostnadsfria kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är intresserad av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på kurser

  • Rådgivningar som anpassas till din egen gård, till exempel åtgärder som gynnar biologisk mångfald, underhåll av diken, hamling, och skötsel av betesmarker.
  • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser, bland annat om att identifiera skyddsvärda miljöer, bygga trägärdesgård, hur nå hög skinnkvalitet, i kombination med betesmark med höga naturvärden, ekologiska fokusarealer för bördighet och biologiskmångfald och Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av er till följande rådgivningsföretag samt till länsstyrelsen!


Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult AB

Ylva Andersson, 018-560439, 073-3367669.
Ylva.Andersson@hushallningssallskapet.se

Björn Järpemo, 018-560415, 070-2362545. bjorn.jarpemo@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Enskilda rådgivningar och gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar studiebesök.

Lundby Landskapsvård

Niklas Bengtsson, 070-6939928, lundby.niklas@gmail.com

Rune Stenholm Jakobsen

Rune Stenholm Jakobsen, 070-7287974, naturvarden@gmail.com

Slåtterbalk för utlåning

Har du ängs- och betesmark men inget redskap för att sköta marken? Länsstyrelsen har en motormanuell slåtterbalk (BCS 630WS MAX Powersafe Easydrive) som finns för utlåning för att öka andelen skött ängs- och betesmark i länet.

Motormanuell slåtterbalk för utlåning

Slåtterbalken har bekostats av Landsbygdsprogramsmedel och finns placerad i Nysätra som ligger en mil väster om Örsundsbro. Den kan lånas av alla som har mark som behöver slåttras.

Regler vid utlåning är att låntagaren själv hämtar och lämnar slåtterbalken. Ramper finns att låna så det går enkelt att köra upp maskinen på en släpvagn, knivbalken är 120 cm bred så släpet måste vara bredare än så för att rymma slåtterbalken.

Maskinen är gratis att låna men låntagaren får själv stå för bränsle. Den återlämnas fulltankad och samma skick som vid utlåningen frånsett normalt slitage.


Fyll i formuläret om du vill låna en slåtterbalk
Ekologisk produktion

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling i form av rådgivning och/eller gruppaktivitet som ska bland annat öka kunskapen bland länets lantbruks- och trädgårdsföretagare och djurägare. Rådgivningarna och kompetensutvecklingen ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås, effektiviteten ökar och att måluppfyllelsen förbättras för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.

Ekologisk produktion ska bedrivas i en sådan omfattning och med metoder möta samhällets efterfrågan på ekologiska produkter. Ekologiska livsmedel har ett mervärde genom att förbättra folkhälsa, djurvälfärd samt klimat- och miljöeffekter

Vi erbjuder kostnadsfria kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbruksföretagare, trädgårdsföretagare som producerar ekologiskt eller tänker ställa om din produktion och för dig som är konsument. Exempel:

  • Rådgivningar som anpassar till din egen gård och eller i grupp kan vara bland annat, grönsaksodling, Ekologiska kalvkampen (dödlighet) inom mjölkproduktion, och omställningsrådgivning till växtodling och växtodling och djurgårdar.
  • Kompetensutveckling i form av fältvandringar och kurser bland annat om: Växtföljd i det nya klimatet i ekologisk odling, rapsodling i ekologisk produktion, omställning ekologisk mjölkproduktion, och gödselseparering och/eller sprida stallgödsel utan packning – tunna vs matarslang

Är du intresserad av rådgivning, kurs eller fältvandring – hör av dig till följande rådgivningsföretag samt Länsstyrelsen!


Konsultföretag och kontaktinformation. Avtal januari 2021 – januari 2022

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen

HS Konsult

Ylva Andersson, 018-560439, 073-3367669. Ylva.Andersson@hushallningssallskapet.se

Olof Olsson, 0290-336 15, 076-778 40 38, olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Björn Järpemo, 018-560415, 070-2362545. bjorn.jarpemo@hushallningssallskapet.se

hskonsult@hushallningssallskapet.se

Gruppaktiviteter i form av kurser.

Fastighetskompetens i riket AB

Mia Lindkvist, 072-145 32 62, mia@miaslantbruksradgivning.se

Enskilda och grupprådgivningar rådgivningar.

Svenska Lantmännen (VästRåd)

Niclas Sjöholm, 010-5563858, niclas.sjoholm@lantmannen.com

Gruppaktiviteter i form av kurser, fältvandringar och/eller studiebesök: fältvandringar och kurser.

Växa Sverige

Adam Stål, 010-4710202/0732008496, Adam.Stal@vxa.se

Cecilia Palmén, 010-4710783, 0706-21 82 91, cecilia.palmen@vxa.se

Carolina Markey, 010-4710940, 070-5370663, carolina.markey@vxa.se

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Du som lanthandlare kan få rådgivning för att kunna utföra kommersiell service på landsbygden.

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som har ett boende, servering, gårdsbutik eller annan besöksverksamhet på landsbygden kan få rådgivning och gå på kurser.

Smakrik och blomstrande besöksnäring på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats

Information och demonstration inom projekten Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap

Agroforestry Vattholma Länk till annan webbplats.

Fleråriga grönsaksodling och dess försäljningspotential Pdf, 8 MB.

Tre filmer om biologisk mångfald

Filmerna är framtagna för Länsstyrelsen i Uppsala län och är producerad av Biotopia, Uppsala kommun. Filmerna finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Följ med Emil V. Nilsson till marken som med Stig Ederyds hjälp har blivit likt en äng. Den här typen av mark kallas ängsvall. I filmen pratar vi också med markägaren Malin Lindgren som berättar vad hon tycker om att äga en mark som har ett sådant myller av liv. Naturvårdsexperten Tommy Lennartsson berättar om det biologiska kulturarv som blomrika miljöer är och hur man kan sköta dem för att skapa bättre förutsättningar för blommor och bin.

I filmen får du följa med Daniel Schrire ut till marken där Oskar Karlsson låter sina kor beta bland gamla ekar. Du får också träffa Maria Forslund från Länsstyrelsen i Uppsala län som berättar varför den här naturtypen är så värdefull. Betet hindrar marken från att växa igen och håller det öppet runt de gamla ekarna vilket också gynnar många arter. Som lantbrukare kan du att få stöd för att hålla ädellövsmiljöer öppna och samtidigt skapa en varierad och fin mark som är underbar att vistas i.

Anders Bohlén är en ung lantbrukare som inriktat sig på att låta sina köttdjur beta naturbetesmarker. Emil V. Nilsson träffar också naturvårdsexperten Jörgen Wissman som pratar om varför just busk- och trädrika betesmarker ofta har ett sådant myller av liv, och vad man kan göra för att gynna växt- och djurlivet i sina marker.

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

I filmen vandrar Line Strand och Peter Ström genom avrinningen och berättar om problem dess åtgärder bland annat; underhåll av dike, markvattenföretag och dräneringsbehov, brotrummor och dess under håll bland annat göra fri från vas och grenar, beskuggning, vinterhagar, sedimentförflyttning och ut-erosion.

 

Logotyper, EU logga och länsstyrelsen

Kontakt