Smart förnybart

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda.

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet Smart Förnybart svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan oktober 2020 och juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen samt Stockholm.

Inom ramen för projektet kommer mötesplatser att etableras för att möjliggöra en god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. Projektet förväntas leda till att nyckelpersoner inom kommuner, energiföretag och andra aktörer som är viktiga för det lokala elsystemet tillsammans skapar en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning.

Mer information om projektet Smart förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen på Power Circles webbplats Länk till annan webbplats.

Frukostseminarium om framtidens energisystem

Inom projektet ordnas tre digitala frukostseminarier som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Tillsammans med fem fristående kunskapsunderlag utgör de en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet. Frukostseminarierna och kunskapsunderlagen kommer att följas av regionala dialoger som samlar branschen och olika regionala aktörer i frågan.

Mer information och anmälan till frukostseminarierna:

22 september Planera smart för förnybart – Så hanterar vi den stora omställningen av energisystemet Länk till annan webbplats.

29 september Smart integration av förnybart – Så bygger vi ett elsystem med en hög andel variabel elproduktion Länk till annan webbplats.

6 oktober Flexibilitet för smart förnybart – Så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet Länk till annan webbplats.

Målen för projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen är att:

  • Ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar.
  • Presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning.
  • Underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik och skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster.
  • Bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning.
  • Föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.

Länsstyrelsen Skåne är projektägare och deltagande projektpartners är Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering).

Kontakt