Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Det finns inte något stöd att söka för 2023. Du som fått bidrag under 2022 ska lämna in en slutrapport.

Utbetalning och slutrapport

Du som fått bidrag 2022 ska lämna in en slutrapport till Länsstyrelsen under hösten 2023. Exakt datum står i ditt beslut. Efter att vi granskat slutrapporten beslutar vi om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp, förutsatt att eventuella villkor uppfyllts.

Blankett för slutrapportering av projekt som beviljats stöd Word, 74.5 kB.

Anvisningar till blankett för slutrapportering Pdf, 241.4 kB.

Om bidraget

2019 infördes ett statligt stöd för att stärka tillgången till och hushållning med dricksvatten. För 2023 finns inget stöd att söka.

Efter att vi granskat slutrapporten beslutar vi om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp, förutsatt att eventuella villkor uppfyllts

År 2023 delar länsstyrelsen inte ut något dricksvattenstöd.

Länsstyrelsen beslut 2019 - 2022

Beslut under 2022

Under 2022 beslutade länsstyrelsen om bidrag till sex projekt i länet.

 • Enköpings kommun har fått bidrag till tre projekt: det första projektet handlar om att utöka flödesövervakningen i dricksvattensystemet för att bättre kunna upptäcka och minska läckage. I det andra projektet tas det fram en riskanalys och känslighetskarta för Munksundets vattentäkt. Det tredje projektet kartlägger PFAS i Enköpingsåsens yt- och grundvatten.
 • Knivsta kommun har fått stöd för att uppdatera den kommunala VA-planen utifrån dagens förutsättningar och kommande planering.
 • Heby kommun har fått medel till att installera ett reservkraftverk som kan säkra produktionen av dricksvatten vid elavbrott.
 • Östhammar Vatten AB har fått bidrag till att utreda grundvattenmagasinet i Norrskedika och dess potential för dricksvattenuttag.

Beslut under 2021

Under 2021 beslutade länsstyrelsen om bidrag till tre projekt i länet.

 • Uppsala Vatten & Avfall AB fick bidrag för att utreda ytvattenresurser i Fyrisån och Tämnaren. Kunskap om deras användningspotential är viktig för att stärka den kommunala dricksvattenförsörjningen inför framtida vattenbehov och klimatförändringar.
 • Fyrisåns vattenförbund har fått stöd för att öka kunskapen om vattenhushållande metoder och tekniker inom lantbruket. En kunskapsöversikt med goda exempel har tagits fram och går att hitta på Vattenhushållning djurgårdar Länk till annan webbplats.
 • Uppsala kommun har fått medel för att ta fram en uppdaterad version av känslighetskarta för grundvatten och markanvändning Åsen. Projektet har bidragit till att lättare kunna identifiera risker kopplat till grundvattnets känslighet.

Beslut under 2020

Under 2020 beslutade länsstyrelsen om bidrag till tre projekt i länet.

 • Enköpings kommun har fått stöd för att utöka övervakningen av grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna.
 • Fyrisåns vattenförbund har tillsammans med Uppsala Vatten & Avfall AB och några av länets kommuner fått stöd för att ta fram en exempelsamling med vattenhushållande åtgärder i flerbostadshus och på kvartersnivå.
 • Uppsala Vatten & Avfall AB har också fått medel för att utveckla två strategier för rening, genom elektrokemisk nedbrytning, av PFAS i grundvatten.

Beslut under 2019

Under 2019 beslutade länsstyrelsen om bidrag till fem projekt i länet.

 • Östhammar vatten AB fick bidrag till två projekt, ett vid Odens källa och ett i Gimo, i syfte att utreda och förbättra grundvattenbildningen. Ett övervakningsprogram för grundvatten togs även fram i båda projekten.
 • Uppsala kommun fick i samverkan med Tierps och Östhammars kommuner bidrag till en kunskapsöversikt och exempelsamling om vattenbesparande tekniker samt återanvändning av vatten. I detta projekt ingick också kunskapsspridning till alla kommuner.
 • Slutligen gavs bidrag till Uppsala Vatten & Avfall AB för två projekt: dels utredningar i Järlåsa samt en systemanalys för Uppsalaåsen. Systemanalysen identifierade risker och åtgärder för en tryggad dricksvattenförsörjning som kan möta befolkningsökningen i Uppsala. I systemanalysen ingick även att studera effekterna av ett förändrat klimat. För att öka kunskapsspridningen ska andra kommuner kunna ta del av projektets metoder och resultat.

Kontakt

Skicka e-post till planhandläggare

Telefon 010-223 30 00 (växel)

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss