Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde. Här finns också information om hur älgförvaltningssystemet fungerar.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg. Länsstyrelsen samråder med Viltförvaltningsdelegationen innan beslutet tas. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Rapportering och betalning av fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Fällavgiften betalas efter att den totala avskjutningen är slutrapporterad.

Rapportering av avskjutning i älgportalen älgdata.se.länk till annan webbplats

Rapportering och betalning av fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde:

 • Här rapporterar du avskjutning i älgportalen, älgdata.se
 • Här hittar du instruktioner och manual för älgportalen (älgdata.se).
 • Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport.
 • När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten.
 • Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.
 • Slutrapporteringen kan bara göras i älgportalen (Älgdata.se). När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna på din skärm.
 • Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Rapportering och betalning av fälld älg inom oregistrerad mark:

 1. Här rapporterar du avskjutningen i älgportalen, älgdata.se
 2. Du ska rapportera fällda älgar inom 14 dagar efter att älgen har fällts.
 3. Fällavgifter ska betalas till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Länsstyrelsen tar emot anmälan om fälld älg. Länsstyrelsen hanterar också fällavgifter för de älgar som fällts.

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka fällavgifter som ska gälla för älg i Uppsala län efter samråd med viltförvaltningsdelegationen. För närvarande gäller följande jakttider i länet:

 • 700 kronor för vuxen älg
 • 100 kronor för älgkalv.

Fällavgift för fällda älgkalvar på oregistrerad mark ska betalas till länsstyrelsens bankgiro 5052 – 1855 i samband med anmälan. Ange "fälld älg", namn och personnummer vid betalning.

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Personer som får genomföra denna bedömning är veterinär, polis eller viltkasserare som blivit utsedda av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Uppsala har utsett följande personer att utfärda besiktningsintyg för otjänlig älgPDF om att fälld älg helt eller delvis ska kasseras som människoföda.

 • Björn Eek, Örsundsbro, 070-585 01 50
 • Malin Forséll, Grillby, 073-932 57 77
 • Martin Helzenius, Skutskär, 070-878 75 42
 • Stefan Bogström, Skokloster, 070-326 32 75

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde.
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner.
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde.
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Uppsala län är indelat i fem älgförvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde sker jakt inom älgskötselområden och licensområden, samt på oregistrerad mark.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram regionala riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområde 2018-2019.

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka jakttider som ska gälla för älg i Uppsala län, efter samråd med viltförvaltningsdelegationen.

Jakttider för älg avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade älgförvaltningsområdena jaktåret 2018/2019PDF

Uppsala län består av fem älgförvaltningsområden (karta).PDF

Varje älgförvaltningsområde har en älgförvaltningsgrupp som ansvarar för att samordna arbetet inom området. Ekoln-Trögden och Fjärdhundra har samma älgförvaltningsgrupp. Grupperna är utsedda för åren 2018 – 2020. Beslutet.

Kontaktuppgifter till din grupp.PDF

Mer information om godkända gränser, älgförvaltningsplaner och protokoll från möten hittar du i tabellen nedan.

Information om varje älgförvaltningsområde

Älgförvaltningsområde

Karta

Älgförvaltningsplan

Protokoll

Almunge

Karta över älgförvaltningsområde AlmungePDF

Älgförvaltningsplan AlmungePDF

 1. Protokoll Almunge - möte 01PDF
 2. Samrådsmöte Almunge ÄFOPDF

Ekoln-Trögden

Karta över älgförvaltningsområde Ekoln-TrögdenPDF

Älgförvaltningsplan Ekoln-TrögdenPDF


järdhundra

Karta över älgförvaltningsområde FjärdhundraPDF

Älgförvaltningsplan FjärdhundraPDF

 

Österbybruk

Karta över älgförvaltningsområde ÖsterbybrukPDF

Älgförvaltningsplan ÖsterbybrukPDF

 1. Protokoll Östebybruk - möte 01PDF

Östervåla

Karta över älgförvaltningsområde ÖstervålaPDF

Älgförvaltningsplan ÖstervålaPDF

 1. Protokoll Östervåla - möte 01PDF
 2. Protokoll Östervåla - möte 02PDF
 3. Protokoll Östervåla - möte 03PDF

 

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Älgskötselområde

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare frivilligt gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Att vara med i området är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen utan hinder. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat. Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Planen granskas sedan av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Lista över de fastställda älgskötselplanerna för Uppsala läns älgskötselområden.

Licensområde

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning över hur många älgar som får fällas under ett jaktår, så kallad licens. Tilldelningen ska grundas på uppgifter om tilldelning från älgförvaltningsplanen. Första tilldelningen inom ett licensområde är alltid en årskalv. Länsstyrelsen får i sitt beslut ange vilken könsfördelning de vuxna djuren ska ha.

En årskalv får alltid fällas i stället för ett vuxet djur.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Registrering eller ändring av jaktområden

När du vill ändra ett älgjaktområde (licensområde eller älgskötselområde) eller bilda ett nytt, ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt