Torkan i Uppsala län

Torkan har lett till dåliga skördar och foderbrist. På flera håll finns även en risk att vattnet i brunnen sinar. Länsstyrelsen har upphävt tidigare meddelat eldningsförbud. Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en arbetsgrupp som hanterar regional samordning av åtgärder och information.

Torka - Länsstyrelsen i Uppsala län

Situationen för lantbrukare och djurägare är just nu svår på grund av årets torka och varma väder. Den regnfria sommaren har kraftigt försämrat skördarna och fodertillgången är nu knapp. Jordbruksverket uppmanar nu lantbrukare att skörda allt som går. Om inte för eget bruk så för andras.

Den extrema torkan i hela länet leder till stor brist på foder för betande djur. Länsstyrelsen i Uppsala län uppmanar alla markägare som inte har egna djur att låta djurhållare ta skörd från markerna.

Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa marker behövs nu. Många lantbrukare är redan tvungna att ge djuren det foder som var tänkt att användas i höst och vinter. Torkan påverkar även lantbrukares möjlighet att uppfylla de krav som jordbrukarstöden ställer.

Länsstyrelsen erbjuder betesmark och/eller foder i ett antal naturreservat. Mer information under Foderbrist och torka nedan.

Rådgivning

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett avtal med fem olika konsultföretag på grund av torkan. Avtalet avser enskilda och korta rådgivningar med fokus på val av grödor till kommande odlingssäsong, hushållning av vattenresurser, näringstillförsel och bekämpning av skadegörare och ogräs, foderfrågor och djurhållning.
Är du nyfiken att få rådgivningar tveka inte att kontakta dessa rådgivarorganisationer.

Har du frågor om kompetensutveckling aktiviteter inom miljö och klimat, besök Kompetensutveckling och rådgivning, och kontakta gärna ansvarig tjänsteman. 

Torkan har medfört några undantag från regler eller möjlighet att ansöka om undantag för regler. Till exempel:

Skörd av träda och skyddszon

Lantbrukare vars ansökan om EU-stöd handläggs av Länsstyrelsen i Uppsala län kan skörda och/eller beta sina skyddszoner och trädor utan att det påverkar eventuella utbetalningar av jordbrukarstöd. Berörda lantbrukare behöver inte meddela Länsstyrelsen att trädor och skyddszoner betas och/eller skördas.

Skötselfel som beror på torkan

Länsstyrelsen kommer inte att göra avdrag på stödutbetalningar för fel som beror på torkan så länge lantbrukaren har gjort allt den kan för att följa reglerna.

Stödutfodring av djur på betesmarker där det finns ett särskilt skötselvillkor

Betesmark med åtagande för särskild skötsel kan ha skötselvillkor som förbjuder stödutfodring. Behövs stödutfodring så utfodra därför på betesmarker med allmän skötsel som inte ingår i samma hage som marker med särskild skötsel. Är detta inte möjligt kan Länsstyrelsen i vissa fall bevilja undantag från villkoren. Skicka då in nedanstående ansökan till oss.

Särskilda åtgärder

Lantbrukare som på grund av torkan vill utföra åtgärder som bryter mot gällande regler kan i vissa fall få detta godkänt. Då måste lantbrukaren ansöka om och få undantaget beviljat innan åtgärden påbörjas.

Ansökan om undantag för skötselvillkor

Vill du ansöka om undantag från skötselvillkor, till exempel för stödutfodring i betesmarker med särskild skötsel, fyller du i blanketten Ansökan om undantag från villkorPDF (pdf).

Instruktioner för hur du gör finns i blanketten. Länsstyrelsen kommer handlägga din ansökan skyndsamt.

Det här får du göra nu när det är torka om du söker jordbrukarstöd.

Jordbruksverkat har samlat vad som gäller nu under den rådande torkan om du söker gårdsstöd, förgröningsstöd, miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd. Läs mer om jordbrukarstöden under torkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan du göra för att hjälpa till:

  • Om du har mark, låt en djurägare skörda eller släppa djuren på bete.
  • Köp svenskt kött. Då håller vi slaktköerna nere.

Har du mark som kan upplåtas för foder eller bete?

Privata markägare med tillgång till mark som kan upplåtas för foder eller bete kan kontakta LRF Mälardalen som bistår med förmedling till behövande. Kontakta:

Carl Aschan
E-post: carl.aschan@lrf.se
Telefon: 0708-541579

Gratis hjälp med tillfälliga stängsel

Det finns möjlighet att få hjälp med att sätta upp stängsel för betesdjur i Uppsala län. Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse till oss att få hjälp av Naturnära jobb. Läs mer om hjälp med att sätta upp tillfälliga stängsel här.

 

Om du ser en mark eller har djur intill Länsstyrelsens mark eller reservat som du finner skulle vara användbar för din djurhållning kan du kontakta Länsstyrelsen för besked om vi kan upplåta marken.

Kontakt

Kontaktperson för avtal, kontorstid:
30 juli-12 augusti: Pia Persson Holmberg tel. 010-223 33 30

Kontaktperson för länsstyrelsens marker, kontorstid:
30 juli-12 augusti: Stefan Wendin tel. 010-223 33 67

Mark att använda

Florarnas naturreservat, (Västergärde). Östhammar/Tierps kommun.
Storlek ca 0,5 ha.
Lämplig för slåtter. övr. små gräsbevuxna åkertegar.

Båtfors naturreservat, (Untra-Grimsarbo). Tierps kommun.
Storlek ca 15 ha.
Lämplig för bete men ej stängslad. Övr. tuvig älväng med grövre gräs och örter.

Hedesundafjärdens naturreservat (N. Sevedskvarn) Heby kommun.
Storlek ca 7,5 ha.
Lämplig för bete men ej stängslad mindre delar skulle eventuellt kunna slås. Övr. tuvig älväng med grövre gräs och örter.

Kontrollera vad som gäller i din kommun

Grundvattennivån i Uppsala län är på sina håll kritiskt låg. Alla måste därför vara sparsamma med vattnet. Situationen vad gäller grundvattennivån är allvarlig men det kan finnas lokala skillnader. Kommunen kan ha utfärdat restriktioner för användning av det kommunala vattnet. Som invånare bör du kontrollera vad som gäller i just din kommun.

Egen brunn

Låga grundvattennivåer kan även få konsekvenser för hushåll med egen brunn. Har man egen brunn bör man vara sparsam med vattnet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns vatten i brunnen och att den håller rätt kvalitet.

Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter utanför det kommunala dricksvattennätet. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt med vatten. Vid akut vattenbrist kan man vända sig till sin kommun och höra om det finns tappställen där man kan hämta vatten.

Mer information

grundvatten.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vatten och vattenbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - Torkan 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Leda bort vatten

Att leda bort vatten från ett vattenområde för att använda vattnet för bevattning är vattenverksamhet. Vattenverksamhet hanteras olika beroende av omfattningen:

Vattenverksamhet av mindre omfattning är anmälningspliktiga och anmälan görs till Länsstyrelsen. För att ta ut vatten för till exempel bevattning är gränsen för vad som kan anmälas till Länsstyrelsen:

  • I vattendrag – upp till 600 m3 ytvatten per dygn, dock högst 100 000 m3 per år.
  • I andra vattenområden som till exempel sjöar och hav – upp till 1 000 m3 ytvatten per dygn, dock högst 120 000 m3 per år.

Vattenverksamheter av större omfattning är tillståndspliktiga. Du ansöker om tillstånd hos Mark- och miljödomstolenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster efter att du har haft samråd med oss och andra som kan vara berörda.

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikt

Vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen kan skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikten. Uttag av yt- eller grundvatten för husbehov kräver alltså inte tillstånd om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen påverkas negativt.

Med husbehov menas bland annat bevattning av egna trädgården och uttag av vatten för husdjur. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvar att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Eldningsförbudet i länet har upphört

Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver 2018-08-15 länsstyrelsens tidigare beslut om eldningsförbud i Uppsala län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med kl. 14.00 2018-08-15. Länsstyrelsen avråder från skogsarbete, svetsning och annat arbete som lätt kan orsaka eldsvåda.

Försiktighet vid skördearbete

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

LRF om brandrisker i skördearbetet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PM från MSB om brandskydd vid skördearbetet i jordbruketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt