Regionala prioriteringar för Uppsala län

För Uppsala län har Länsstyrelsen tagit fram regionala kriterier för att bedöma och prioritera ansökningar om stöd. Du kan läsa mer om dessa kriterier i den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet & havs- och fiskeriprogrammet

I Uppsala län prioriteras röjning som:

  • bidrar till att bevara och förstärka biologisk mångfald
  • bidrar till att bevara och synliggöra kulturmiljöer
  • sker på slåtteräng eller strandäng
  • gynnar för länet skyddsvärda arter och miljöer
  • bidrar till ökade rekreationsmöjligheter och upplevelsevärden för allmänheten.

Kontakt