Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

Länsstyrelsen kan hjälpa dig med kundnummer och kartblad via telefon via det gemensamma numret 0771-67 00 00 (se nedan). Vi nås också på e-post jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Uppsala län har nått det nationellt uppsatta målet att betala ut 95 procent av direktstöden till länets lantbrukare nu under december månad. En stor majoritet får sina stöd utbetalda innan jul.

Under december har länsstyrelsen även beslutat om slututbetalningar för kompensationsstödet. De få lantbrukare som inte får sina stöd utbetalda under december har antingen haft kontroll eller arealavvikelser, men kommer att få sina stöd så snart som möjligt.

Efter årsskiftet 2019 planerar länsstyrelsen att fortsätta handlägga slututbetalningar för tidigare års direktstöd och miljöersättningar.

Aktuellt läge för 2018 års utbetalningar av direktstöd


Gårdsstöd

Antal ansökningar 2624
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 98,6 %

Förgröningsstöd
Antal ansökningar 2624
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 96,9 %

Nötkreatursstöd
Antal ansökningar 604
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 98,4 %

Stöd till unga jordbrukare
Antal ansökningar 237
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 95,5 %

Slututbetalning av kompensationsstödet

Kompensationsstöd
Antal ansökningar 860
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 96,9 %Tidigare lägesbild för 2018 års delutbetalningar av miljöersättningar:


Länsstyrelsen har fattat beslut om 85 procent av delutbetalningarna för miljöersättningar, kompensationsstöd och ersättning för ekologisk produktion. Pengarna planeras att betalas ut 19 oktober.

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar
Antal ansökningar 1010
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 87 %

Ersättningar för ekologisk produktion
Antal ansökningar 258
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 88 %

Kompensationsstöd
Antal ansökningar 861
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 97 %

Miljöersättning vallodling
Antal ansökningar 469
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 91 %

Miljöersättning skyddszoner
Antal ansökningar 432
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 72 %

Miljöersättning minskat kväveläckage
Antal ansökningar 77
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 61 %

Ersättningar för omställning till ekologisk produktion
Antal ansökningar 77
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 0 %

Våtmarksåtaganden ingångna före 2015
Antal ansökningar 19
Procent av stödberättigande ansökningar som får delutbetalning 0 %


Länsstyrelsen har under hösten fokuserat resurserna på miljöersättningarna för att kunna göra så många delutbetalningar som möjligt. Ersättningar med stora utbetalningar har prioriterats framför mindre.

Länsstyrelsen arbetar nu med att ta beslut om delutbetalningar av ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Arbetet med beslut och delutbetalningar av miljöersättning för våtmarksåtaganden ingångna före 2015 planeras att påbörjas i början av november.

Problem med it-systemet har gjort att vissa lantbrukare har fått en mindre delutbetalning jämfört med tidigare år. Det gäller miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion 2018. Problemet bedöms vara åtgärdat till slututbetalningen av miljöersättningarna.

När får jag mina pengar?

  • En delutbetalning på 85 procent av ersättningen för ekologisk produktion, miljöersättningarna och kompensationsstödet för 2018, betalas ut den 19 oktober
  • Utbetalningar av direktstöden för 2018 görs från och med den 7 december och framåt
  • Handläggningen av de kvarvarande stöden för 2015-2017 påbörjas innan årsskiftet
  • I anslutning till det initieras slututbetalning av ersättning för ekologisk produktion, miljöersättningarna och kompensationsstödet för 2018

Kommer ni att betala ut alla pengar innan årsskiftet?

Nej, men enligt vår prognos kommer vi kunna betala ut en stor del av 2018-års stöd innan årsskiftet. Målet är att så många som möjligt ska komma med i dessa utbetalningar. Vi prioriterar i första hand 2018-års ansökningar och de lantbrukare som väntar på större belopp.

Parallellt med 2018-års utbetalningar arbetar vi med handläggningen av slututbetalningar för åren 2015–2017. Det arbetet beräknas fortsätta in på våren 2019.

Varför dröjer utbetalningarna?

Inför en utbetalning måste ansökan kontrolleras på ett antal punkter. Det handlar till exempel om ansökningar som kräver kompletteringar, att utreda att inte flera personer har sökt stöd för samma mark eller att den ansökta arealen stämmer med den areal som finns angiven i databasen. Att utreda tar tid. Om vi inte kontrollerar att det belopp som ska betalas ut är korrekt riskerar lantbrukare att få betala tillbaka pengar och vi kan också vänta stora sanktioner från EU som Sverige får betala.

Vad har ni gjort för att snabba på handläggningen av jordbrukarstöden?

Under 2018 har vi rekryterat och lärt upp fler medarbetare. Vi stärker också upp handläggningen genom att omfördela resurser inom länsstyrelsen och vi har en löpande dialog med Jordbruksverket om ytterligare åtgärder.

Varför tar det sådan tid att komma ikapp med utbetalningarna av stöden från 2015-2017?

Vi förstår verkligen att det här är ett stort problem och att frustrationen är hög hos många jordbrukare. Vi jobbar hårt för att komma i kapp.

Dröjsmålen nu beror främst på problem med it-systemet för handläggning av stöd som Jordbruksverket tillhandahåller. Exempelvis har vissa moment i systemet inte gått att utföra. Under hösten implementerar Jordbruksverket nya funktioner i it-systemet. Förändringarna ska åtgärda de allvarligaste problemen. Beslut om utbetalning av de kvarvarande stöden kan påbörjas så fort jordbruksverkets system är igång.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00.

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Bor du i Västernorrlands län ska du ringa 0611-34 90 70.

Teknisk support SAM Internet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Viktiga datum för ansökan 2018

Sista ansökningsdag för 2018 var den 12 april. På Jordbruksverkets webbplats hittar du datum som är viktiga att komma ihåg för dig som sökt jordbrukarstöd i år.

Viktiga datum för din SAM-ansökan 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2018länk till annan webbplats

Nationella stöd

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Nötkreaturstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Stöd till unga jordbrukarelänk till annan webbplats

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Kompensationsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Miljöersättningarlänk till annan webbplats

Som jordbrukare kan du få ersättning för att vårda och utveckla Sveriges odlingslandskap och för att du använder mer miljövänliga metoder i din verksamhet. Det finns flera olika inriktningar, till exempel skyddszoner, vallodling, betesmarker och slåtterängar, utrotningshotade husdjursraser, fäbodar.

Ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt.

Omställning till ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Ersättning för extra djuromsorglänk till annan webbplats

För att förstärka arbetet med djurvälfärd kan du få ersättning när du gör lite mer. Du kan få ersättning för extra djuromsorg för får, ersättning för extra djuromsorg för suggor och ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Tvärvillkoren för 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Jordbrukarstöd i Uppsala län

Telefon där du når både Jordbruksverket och Länsstyrelsen: 0771-67 00 00