17 sep 2018 klocka 09.00 - 16.30

Åtgärdsverkstäder för hållbar utveckling i Uppsala län
– tema klimat och energi 

Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar välkommen till dessa verkstäder för en hållbar utveckling i Uppsala län. Vi behöver gemensamt öka takten mot att nå Sveriges miljömål och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Så nu fokuserar vi och tar fram ett första gemensamt regionalt åtgärdsprogram för att möta vårt län största miljöutmaningar.

Vi börjar med att fokusera på klimat och energi där utmaningarna handlar om att minska de klimatpåverkande utsläppen och att effektivisera energianvändningen. Framtagandet av programmet ska resultera i konkreta och effektiva åtgärder för att möta målen. Genom att fokusera miljöarbetet och samordna våra satsningar, kan vi komma en bra bit framåt. Med inspiration från bl.a. Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige) kör arbetet igång den 17e september med åtgärdsverkstad.

Vi sätter därför ett stort värde på ditt och din organisations deltagande!

Vi arrangerar tre träffar med följande teman.

 • Träff 1: Uppstart
  17 september kl 9.00 – 16.30
  Park Inn, Storgatan 30, Uppsala (max 50 pers)
 • Träff 2: Prioritering, formulering och samverkan
  2 oktober kl 9.00 – 12.00
  Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala (max 30 pers)
 • Träff 3: Prioritering, formulering och samverkan
  18 oktober kl 12.00 - 16.00 (start med lunch)
  Park Inn, Storgatan 30, Uppsala (max 50 pers)

Inbjudan riktas till organisationer som är verksamma på lokal eller regional nivå i Uppsala län och har möjlighet att påverka länets miljöutveckling. Vi vänder oss i första hand till dig på tjänstemannanivå. Du kan till exempel vara samordnare, handläggare, chef eller på annat sätt sakkunnig inom klimat och energi på kommun, universitet, förening eller företag.

Nedan berättar vi mer om respektive träff. Anmäl ditt deltagande via formulären nedan. Observera att det är ett separat anmälningsformulär för varje träff!

Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller Länsstyrelsen sig att vid behov begränsa antalet platser per organisation för att få en jämn fördelning.

Vi önskar dig varmt välkommen!
Med vänliga hälsningar, Lennart Nordvarg, avdelningschef miljöavdelningen. Länsstyrelsen i Uppsala län.


Mer information om Åtgärdsverkstad 1 - Uppstart

Datum: Måndagen den 17 september
Tid: 9.00 – 16.30
Plats: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

Vid första träffen utgår vi från fokusområdena i länets klimat- och energistrategi som arbetas fram parallellt. Vi tar avstamp i några inspirerande exempel. Vi delar erfarenheter och identifierar sedan vilka inriktningar och utmaningar vi ska samlas kring. Därifrån går vi raskt vidare till att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter.

Arbetet sker i parallella smågrupper där olika inriktningar diskuteras, se förslag nedan. Vad tycker du? Saknas något? Skicka gärna in förslag eller synpunkter i förväg.

 • Hållbara transporter, som tex:
  • omställning till fossilfria transporter och arbetsmaskiner
  • klimatsmart resande och effektivare godstransporter

 • Klimatet i fokus vid fysisk planering
  • transportplanering
  • bevarande av grönska etc

 • Klimatsmarta byggnader och verksamheter med lågt energi- och effektbehov, som till exempel:
  • materialval vid nybyggnation och renovering
  • ventilation och uppvärmning etc.

 • Klimatsmart livsstil, som tex:
  • minskad klimatpåverkan från mat och matproduktion
  • hållbar konsumtion (kläder, elektronik m.m.)

Dagen är kostnadsfri och lunch och fika ingår.

Program

 • 9.00 Inledning
 • 9.45 Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson
 • 10.15 Fika och anmälan till grupparbeten
 • 10.45 Projekt; Klimaträtt, Anna Freiholtz (Uppsalahem), Ventilationsoptimering, Markus Nystrand (Region Uppsala), Uppsala Klimatprotokoll, Lasse Andersson (Uppsala kommun)
 • 11.40 Inledning workshop
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Workshop pass 1
 • 14.15 Presentation pass 1
 • 14.30 Fika
 • 15.00 Workshop pass 2
 • 16.00 Presentation pass 2
 • 16.15 Avslutning
 • 16.30 Slut för dagen

Mer information om åtgärdsverkstad 2 och 3 - prioritering, formulering och samverkan

 • Datum: Tisdagen den 2 oktober (förmiddag).
  Plats: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala

  Vid denna andra träff fortsätter vi med att prioritera vilka åtgärder som är viktigast att genomföra under de följande fyra åren. Vi diskuterar hur vi kan samverka och förstärka varandras arbeten samt vilka finansieringsmöjligheter som finns. Inför sista träffen finns möjlighet att ta hem idéer, fundera vidare och förankra i egen organisation.

 • Datum: Torsdagen den 18 oktober (eftermiddag, start med lunch).
  Plats: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

  På sista träffen kommer vi överens om vilka åtgärder som ska göras, när de ska utföras, av vem samt hur vi säkerställer genomförandet. Vi tittar också på hur åtgärderna lämpligast följs upp och hur arbetet kopplas till länets miljö- och klimatråd. 

För anmälan efter 12  oktober klicka på länken

VAR: Se under respektive träff.

KOSTNAD: Dagarna är kostnadsfria och fika ingår (samt lunch den 18/10).

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt