20 nov 2019 klocka 13.30 - 17.00

Forskarna på slottet

Uppsala slott, Norra tornet.

Länsstyrelsen välkomnar dig till Uppsala slott för att under en eftermiddag ta del av tre föreläsningar på temat hållbar stadsutveckling.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. Träffen den 20 november blir den sjunde i ordningen och förhopppningen är att forumet ska fortsätta att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

Program

13.30 Inledning
Landshövding Göran Enander

13.40 Urban Lab – ett forskningsinitiativ om social hållbar stadsutveckling
Per-Anders Edin, Uppsala universitet.

Per-Anders Edin är professor i arbetsmarknadsrelationer vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning handlar i huvudsak om ojämlikhet i utfall på arbetsmarknaden.

Per-Anders Edin kommer att prata om ett nytt forskningsinitiativ i Uppsala som handlar om socialt hållbar stadsutveckling. Han kommer även att visa några preliminära resultat från ett pilotprojekt som bedrivs tillsammans med Uppsala kommun och handlar om hur den demografiska sammansättningen ser ut i områden som renoveras eller i nybyggnation.

14.20 ECHO-zoner - samhällsbaserad intervention mot barnfetma
Peter Bergsten, Uppsala universitet.

Peter Bergsten är professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, adjungerad professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet samt adjungerad professor vid Akademiska Barnsjukhuset, Region Uppsala. Hans forskning handlar om att förstå varför typ 2 diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar utvecklas hos barn för att förhindra sjukdomarnas utveckling. Arbetet spänner från studier av celler, över patienter till samhällen.

Andelen barn med övervikt och fetma har ökat fyra gånger under de senaste 25 åren. Vart femte barn är idag drabbat. Barnfetma är kopplad till typ 2-diabetes och psykisk ohälsa. Otaliga försök för att stoppa utvecklingen har gjorts utan att varaktig förbättring har erhållits. Genom ”Ending ChildHood Obesity (ECHO)”-zoner tar Uppsala universitet ett helhetsgrepp på frågan kring barns fysiska och psykiska hälsa.

ECHO-zoner är samhällen, där beslutsfattare tagit långsiktiga beslut för att förändra miljön, göra interventioner, kring barnen i riktig mot att de hälsosamma valen blir de naturliga valen dvs "göra det lätt att göra rätt”. I ECHO-zoner samlas ny kunskap om hur interventioner i samhället skall utformas för att ge de bästa förutsättningar för att en bestående minskning i andelen barn med fetma.

15.00  Paus.

15.15 Vad kan vi lära av välfärdens landskap?
Mattias Qviström, SLU.

Mattias Qviström är professor i landskapsarkitektur vid Institutionen för stad och land, SLU. Hans forskning belyser samspelet mellan den fysiska planeringen och landskapet. Samspelet mellan stad och land, urbanisering, arvet efter gårdagen planering i dagens landskap, urban rekreation och urban natur, är återkommande teman i hans forskning. Ett av hans pågående projekt, Välfärdens landskap, handlar om hur idéer om social och rumslig rättvisa materialiserades under främst 1960- och 70-talen och hur detta arv förvaltas.

Förtätning står högst upp på agendan då dagens planerare diskuterar hållbar utveckling. Kritiken mot efterkrigstidens planering är genomgående i debatten. Men med kritiken mot efterkrigstidens planering går något förlorat: välfärdens landskap. 1960 – 1980-talens planering innebar en omfattande satsning på utemiljöer för rekreation och fysisk aktivitet, med tankar om social rättvisa, jämlikhet och hälsa som grund.

Det är denna planering för ett socialt hållbart samhälle som idag hotas, av ekonomiska skäl men också för att värdet av välfärdens landskap inte har uppmärksammats. Föreläsningen berättar om det pågående projektet Välfärdens landskap, och implikationerna för morgondagens stadsbyggande.

15.55 Summering och diskussion.
Moderator: Josefin Wangel, SLU Urban Futures.

17.00 Avslut. Därefter serveras en mingelbuffé.

VAR: Representationsvåningen på Uppsala slott, ingång A.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt