05 nov 2019 klocka 08.30 - 16.00

Jämställd resursfördelning

Jämställd resursfördelning

Hur kan jämställdhet höja kvaliteten i verksamheten och bidra till en jämn fördelning av resurser? Länsstyrelsen i Uppsala bjuder in till en dag full med konkreta verktyg och exempel på hur aktörer i länet kan arbeta för att uppnå en jämställd resursfördelning av offentliga medel.

Länsstyrelsen i Uppsala län har tillsammans med länets kommuner, Region Uppsala, myndigheter och idéburen sektor tagit fram en Regional strategi för jämställdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska bidra till att påskynda arbetet för jämställdhet i länet. Ett av de prioriterade områden i strategin är jämställd resursfördelning.

Kunskapsdagen syftar till att öka kunskapen om varför och hur man kan arbeta i den egna verksamheten. Målgruppen för dagen är verksamhetsutvecklare, ekonomiansvariga, controllers samt strateger. En stor del av dagen kommer ägnas åt att interaktiva övningar i Kolada där deltagarna uppmanas att ha med egen dator för att få ut mest av utbildningen.

Jämställd resursfördelning är ett sätt att tala om kvalitet i verksamheter där fördelningen av resurser tar hänsyn till kvinnors och mäns, flickor och pojkars, förutsättningar och behov. En budget kan ge sken av att vara könsneutral. Om inte analyser görs utifrån kvinnors och mäns, flickor och pojkars, olika behov och förutsättningar riskerar budgeten att fördela resurser orättvist och kanske även diskriminerande.

I Sverige, och flera andra länder, har analyser av statens budget kunnat visa att den offentliga resursfördelningen gynnar män. Större vikt läggs vid mäns behov, aktiviteter och prioriteringar och den traditionellt manliga livsvägen gynnas ekonomiskt.

All offentlig service kan inte brytas ner till individuella enheter som används av enskilda individer. Detta gäller exempelvis belysning i offentlig miljö, kollektivtrafik och vägar. När det gäller satsningar och omfattning av denna typ av service behöver fokus istället vara på kvinnors och mäns prioriteringar såsom olika upplevelser av trygghet eller transportmönster.

Program

08:30 Registrering och kaffe.

09.00 - 9.15 Länsstyrelsen Uppsala län hälsar välkomna.

9.15 - 10.15 Anna Giotas Sandquist Senior manager/konsult, KPMG.

Vad är jämställd resursfördelning och hur kan jämställdhet höja kvaliteten i verksamheten?

Anna Giotas Sandquist arbetar som senior konsult på KPMG, bland annat med stöd till genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling i kommuner. Hon har tidigare arbetat i Botkyrka kommun, där hon haft en rad chefspositioner, senast som kvalitetschef.

Anna har även arbetat med jämställdhetsintegrering på Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet, där hon ledde och var drivande i flera pilotprojekt för jämställdhetsbudgetering nationellt, inom Nordiska ministerrådet och Europarådet.

10.15-10.30 Paus.

10.30-12.00 Maria Price, Kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Hur analyserar och mäter vi jämställdhet

Passet kräver tillgång till egen dator. Ett interaktivt pass om hur vi nyckeltalför kvalitet, resultat och kostnader kan användas i kommuner eller regionen för att följa hur nuvarande budgeten påverkar jämställdheten och förutsättningar att kunna förändra budgeten i en mer jämställd riktning.

Maria Price kommer under passet nyckeltal för kvalitet, resultat och kostnader i kommuner eller region för att följa hur den nuvarande budgeten påverkar jämställdheten och förutsättningar att kunna förändra budgeten i en mer jämställd riktning.

Maria Price är kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera jämförelser mellan kommuner och landsting och erbjuder därför den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. Här kan jämförelser av könsuppdelad statistik göras på ett enkelt sätt. Detta underlättar det analysarbete som är nödvändigt för att åstadkomma förändring där den behövs som mest.

RKA har även fått regeringens uppdrag att ta fram nyckeltal som stöd för kommuners och landstings genomförande av Agenda 2030.

12-13 Lunch.

13.00-14.00 Maria Price fortsättning.

14.00-14.15 Paus.

14.15-14.35 Gott exempel.

14.35-15.35 Maria Högkvist, Mångfaldsstrateg Hedemora Kommun. Presentation av hur Hedemora har arbetat med att åtgärda ojämställdhetsproblem genom att integrera jämställdhet i sin ledning och styrning.

15.35-16.00 Avslutande diskussion – hur kan vi säkerställa jämställd resursfördelning i Uppsala län.

Anmälan efter den 22 oktober

Anmälningstiden går ut den 22 oktober, men om du ändå vill anmäla dig efter detta datum, skicka ett e-postmeddelande till katarina.persson@lansstyrelsen.se.

VAR: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri. Länsstyrelsen står för lunch och fika. Meddela allergier eller kostpreferenser i samband med anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt