22 nov 2019 klocka 08.30 - 15.40

Utbildning i sociala investeringar och dess effekt

Beräkningsverktyget

Länsstyrelsen har flera regeringsuppdrag inom social hållbarhet som handlar om att stötta det lokala och regionala arbetet med prevention och tidiga insatser. Eftersom det handlar om att tillsätta resurser innan problem ofta har uppstått kan det vara svårt att få fram argument för att få resurser. Då kan verktyg och beräkningsmodeller som resulterar i hälsoekonomiska beräkningar vara till stöd.

Skandias Stiftelse Idéer för livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ambitionen att bygga upp en kunskapsbank som sammanfattar erfarenheterna och effekterna av förebyggande insatser i praktiken. För att ta fram denna kunskapsbank samarbetar Idéer för livet med Uppsala universitet.

Beräkningsverktyget

I samråd med en expertgrupp av forskare och kliniker har Uppsala universitet tagit fram ett hälsoekonomiskt beräkningsverktyg. Verktyget beräknar förändringar i hälsa utifrån olika typer av tidiga insatser för barn och ungdomar, samt skattar dess inverkan på samhällsekonomin. Syftet är att förse kommuner med ett redskap som stödjer beslutsfattande kring tidiga sociala insatser. Med det hälsoekonomiska beräkningsverktyget kan långsiktiga jämförelser och prognoser av olika insatser göras med hänsyn till både effekt och kostnad på kort-, medel- och lång sikt.

Beräkningarna utgår ifrån ett samhällsperspektiv och tar därför hänsyn till resurser och kostnader på kommun-, landstings- och statlig nivå. Beslutsstödet bygger på relevant forskning och är förankrad i nationell statistik. Beräkningsverktygets prognoser baseras på kommunspecifika uppgifter. Kommuner kommer nu att kunna använda sina egna siffror för att få unika skräddarsydda prognoser. Arbetsinsatsen som förväntas av kommunerna är enbart att göra val som bedöms lämpliga för de lokala behoven.

Så mäts social hållbart värdeskapande (Studentlitteratur, 2016) presenterar Idéer för livet och företaget Serus den så kallade värdeskapandekedjan som är ett verktyg att använda för bland annat, planering och resursfördelning, uppföljning och utvärdering (av både lokala projekt och evidensbaserade metoder), kommunikation av effekter och värden eller upphandling. Värdeskapandekedjan utgör ryggraden i det internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI).

Länsstyrelsen bjuder in till denna kunskapsdag tillsammans med Idéer för livet/Skandia, Uppsala universitet och Serus.

Målgrupp

Målgrupp är nyckelfunktioner som i sitt arbete kan ha nytta av verktyget och behöver lära sig mer om detta och hur man skattar hälsa i ekonomiska termer.

Anmälan

Antalet platser är begränsade till 40 personer. Uppge i anmälan nedan om du behöver specialkost eller annat stöd för att kunna delta på lika villkor. Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 8 november.

Dator

Ta med egen dator för det praktiska arbetet.

Frågor

Frågor om urval av deltagare och annat praktiskt kontakta: Anna Haid, anna.haid@lansstyrelsen.se, telefon: 010-22 33 262

Frågor om kursinnehåll: christina.wahlstrom@skandia.se

8.30. Fika.

9.00. Uppstart datorer.

9.10. Välkommen och inledning.
Anna Haid, samordnare inom Social hållbarhet Länsstyrelsen Uppsala län.
Christina Wahlström, Skandia/Idéer för livet.

09.30. Evidensbaserade beräkningsverktyget.
Camilla Nystrand, hälsoekonom, doktorand, Institutionen för folkhälso –och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

  • teknisk genomgång av verktyget (parametrar, samband, källor mm)
  • praktisk genomgång (guidning i verktyget)
  • praktiskt arbete med exempel (på din egen dator som du tagit med dig).

12.15. Lunch.

13.15. Uppföljning och utvärdering av en insats.
Erik Jannesson (ek.dr.), Partner och konsult, Serus AB.

  • genomgång av värdeskapandekedjan (med utgångspunkt i SROI)
  • verktyg för uppföljning och utvärdering av insatser
  • praktiskt arbete.

15.30. Avslutning av dagen.

15.40. Slut.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad, men anmälan är bindande

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt