25 okt 2019 klocka 00.00 - 00.00

Funktionshinders­politiken och dess genomförande i Uppsala län

Olika människor

Välkommen till en regional konferens om funktionshinders­politiken och dess genomförande i Uppsala län, med syfte att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länets olika aktörer. Under dagen kommer teman som tvärsektoriell styrning, funktionshinders­politiska strategier och planer samt barnrätt och jämställdhet särskilt att belysas.

Syftet med dagen

Syftet med dagen är att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte i frågor som rör det lokala och regionala genomförandet av funktionshinderspolitiken. Under dagen kommer vi att belysa tre centrala teman som du kan läsa mer om nedan och i programmet.

Dagen riktar sig till såväl tjänstepersoner som politiker. Likaså till representanter från det civila samhället i allmänhet och funktionsrättsorganisationer i synnerhet.

Under förmiddagen kommer vi att få ta del av lokala och regionala goda exempel och utmaningar när det kommer till att ta fram handlingsplaner och strategier som omfattar funktionshindersområdet. Myndigheten för delaktighet (MFD), kommer dessutom att presentera MFD:s nya guide för framtagande av handlingsplaner och strategier.

Förutom övergripande information om funktionsrättskonventionen och funktionshinderpolitiken innehåller guiden även uppslag på viktiga utgångspunkter, möjliga vägval, utmaningar och ytterligare goda exempel från andra kommuner runt om i landet.

Syftet är att försöka ge stöd för att kunna arbeta fram strategier och planer som får långsiktigt effekt i verksamheten och som i slutändan bidrar till ökad delaktighet och jämlikhet utifrån det funktionhinderpolitiska målet och dess inriktning.

I samband med Länsstyrelsen Uppsala läns kartläggning om genomförandet av funktionshinderspolitiken i Uppsala län lyfte flera kommuner utmaningar som rör perspektivträngsel och funktionshinderspolitikens tvärsektoriella karaktär. Petra Svensson, postdok. vid Linköpings universitet, forskar om tvärsektoriell styrning, lokalt utvecklings- och strategiarbete, värderingar kring styrning av det offentliga och hur politikområden blir till och omformas.

Under förmiddagen kommer vi att få ta del av hennes forskning. Vi kommer också att få möjlighet att diskutera utmaningar med tvärsektoriell styrning och hur perspektivträngsel bäst kan undvikas.

Regeringen har aviserat att jämställdhet behöver bli en tydligare del av funktionshinderspolitiken. Att utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan flickor och kvinnor samt pojkar och män med funktionsnedsättning är prioriterat. Det är också angeläget att tydliggöra barns rättigheter i alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning.

Under eftermiddagen kommer vi därför att få ta del av exempel på lokala och regionala insatser där jämställdhet och ett barnrättsperspektiv uppmärksammats särskilt.

Program

08:30-09:00 - Kaffe och registrering (30 min)

09:00-09:20 - Inledning och introduktion till länsstyrelsens funktionshinders­politiska uppdrag
Janni Bohman, Regional MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län (20 min)

09:20-09:40 Program för full delaktighet för personer med funktions­nedsättning, Uppsala kommun
Fredrik Larsson, Ordförande HSO Uppsala och ledamot i Uppsala kommuns handikappråd (20 min)

09:40 – 10:00 Likabehandlingspolicy och riktlinjer för arbetet med likabehandling, Region Uppsala
Malin Ekström, HR-strateg/kompetensutveckling likabehandling, Region Uppsala (20 min)

10:00 – 10:15 Fika (15 min)

10:15-11.15 MFD:s digitala guide för framtagandet av funktionshinder­politiska planer och strategier
Pedro Landfors, Utredare, Myndigheten för delaktighet (60 min)

11.15-12:15 Perspektivträngsel eller perspektivumgänge? Utmaningar och möjligheter med tvärsektoriell styrning och en mångfald av tvärperspektiv
Petra Svensson, Postdok vid Linköpings universitet, Disputerad i offentlig förvaltning med inriktning på tvärsektoriell styrning (50 min)

12:15-13:15 Lunch
(60 min)

13:15-13:35 Brukarrevision av Östhammars kommuns funktionshinders- och pensionärsråd
Elsa Kjellander, Brukarrevisor, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiU (20 min)

13:35-13:55 Jämställdhetsanalyser av individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning
Anna Ud-din, Uppdragsstrateg, Uppsala kommun (20 min)

13:55 -14:10 Fika (15 min)

14:10-14:30 Kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Uppsala län
Lisa Skiöld, Verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län (20 min)

14:30-15:00 Avslutande diskussion och summering av dagen
Janni Bohman, Regional MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län (30 min)

15:00 Dagen avslutas

VAR: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri. Länsstyrelsen står för lunch och fika. Meddela allergier eller kostpreferenser i samband med anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt