28- 29 maj 2019 klocka 08.30 - 15.00

Plan och bostadsdagarna 2019

Järnvägsspår som delar sig

Den 28-29 maj anordar länsstyrelsen plan- och bostadsdagarna. Temat för dagarna är möten och mötesplatser. Landshövding Göran Enander hälsar välkommen, och sedan blir det två dagar med intressanta teman och utflykter.

Konferensen är för handläggare inom samhällsbyggande runtom i landet och berör enbart Länsstyrelsens handläggare och är inte öppet för allmänheten

Anmälan via formuläret senast den 15 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

8.30 Registrering och fika, uppsala konsert och kongress (UKK)
9.00 Göran Enander, Landshövding i Uppsala län hälsar välkommen
9.15 Den polariserade staden.
Om mötesplatser och nödvändiga konflikter.
Stina Oscarsson, regissör, dramatiker och fri skribent
10.00 Aktuella frågor inom samhällsplanering och bostad, Roger Lind, finansdepartementet.
10.30 Fika
11.00 Möten och mötesplatser, Helena Bjarnegaard,
Riksarkitekt, Boverket
11.30 Mötesplatser och demokrati, Nils Hertting,
Professor Uppsala Universitet
12.00 Lunch
13.00 Valbara spår, pass 1 (5 alternativ)
14.30 Fika
15.00 Valbara spår, pass 2 (5 alternativ)
16.20 Är dagens program slut
18.30 Middag på Uppsala slott

Naturvårdsverkets frågehörna

Naturvårdsverket kommer att ha en frågehörna utanför sal B på förmiddagen och utanför sal C på eftermiddagen. I frågehörnan kan man prata med Naturvårdsverket om miljöbedömningar och få svar på frågor som relaterar till fysisk planering inom Naturvårdsverkets område.

08.00 alternativt 08.30 Valbara utflykter (6 alternativ)
13.00 Återsamling i Uppsala universitetshus
13.00 Framtidsspaning med Maria Didi, Omvärldsanalytiker, Uppsala kommun
14.00 Forum samhällsbyggnad, omorganisation
14.30 Avslutning - Johan von Knorring, Länsråd
För den som vill, finns möjlighet att själv se sig om i universitetshuset, aulan är dessvärre bokad för ett annat evenemang.
Fika to-go

Kostnad

Deltagande båda dagarna inklusive middag: 2765 kr
Deltagande endast dag ett : 1100 kr
Deltagande dag ett samt på middagen på Uppsala slott: 1965 kr
Deltagande endast på middagen på Uppsala slott: 865 kr
Deltagande endast under dag två: 800 kr
Kostnaden för konferensen kan eventuellt komma att bli lägre beroende
på antal deltagare.
Anmälan är bindande, platsen kan överlåtas.

Energieff ektivisering och renovering

13.00
Byggnadsapplicerad solel i Sverige: Hur mycket får plats på tak
och i elnät?
Joakim Widén, professor i byggteknik vid Instutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet

Solceller i den byggda miljön
Marika Edoff, professor och forskare vid Uppsala universitet.

Energieff ektivisering i det befintliga beståndet
Annica Nilsson, doktor i teknisk fysik på Institutionen för teknikvetenskaper
vid Uppsala universitet.

14.30
Fika

15.00
Hyresgästers erfarenheter av renovering och ombyggnation
Åse Richard, doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Renoveringsprocessen och energieff ektivisering
Janne Margrethe Karlsson, doktorand i kulturgeografi vid Uppsala universitet och universitetsadjunkt i samhällsplanering vid Högskolan i Gävle.

Bortom eff ektivitetsnormen – design för en socialt förankrad
energieffektivitet
Loove Broms, lektor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Landsbygdsutveckling

13.00
Landsbygdens efolkningsutveckling
Jan Amcoff , docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Hur kan länsstyrelsen bidra till landsbygdens digitalisering?
Teresia Widigs Ahlin arbetar på Post- och telestyrelsen (PTS).
Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Region Stockholm.

Lokalt engagemang och bredbandsutbyggnad - om samarbete, utveckling och beroendeförhållanden
Susanne Stenbacka, docent och lektor i kulturgeografi vid Uppsala
universitet.

14.30
Fika

15.00
Mångfaldens landsbygd: Om inkludering, exkludering och individen som resurs.
Cecilia Bygdell är forskare och lärare i kulturgeografi vid Uppsala universitet och vid Upplandsmuseet.
Susanne Stenbacka, docent och lektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Social inkludering

13.00
Inkludering, allas plats i staden - tillsammans för hållbara
alternativ
Irene Molina, professor i kulturgeografi , bosättning och bebyggelse vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Segregation kopplat till utbildning
Sara Forsberg, universitetslektor vid Kulturgeografi ska institutionen
Uppsala universitet.

14.30
Fika

15.00
Barnfattgdom och hemlöshet
Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola.

Integration och grannskap - hur kan staden hålla samman?
Susanne Urban, universitetslektor bostads- och urbansociologi vid
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet.

Hur kan vi jobba med brottsförebyggande och trygghetsskapande
perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen?
Kerstin Andersson, Boverket

Hållbart resande

13.00
Hållbar mobilitet i den täta staden
Mattias Qviström, professor i landskapsarkitektur, särskilt fysisk planering och är verksam på Instutionen för Stad och Land på SLU i Uppsala.

Större samlade exploateringar
Johan Edstav, särskild utredare för den statliga utredningen Samordning
för bostadsbyggande.

Hur hanterar kommunerna den kommande utbyggnaden av nya
järnvägsspår och nya stadsdelar.
Gabriella Burel, projektchef för fyr-spårssatsningen för Uppsala kommun.

14.30
Fika

15.00
Transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder –
ska kommunerna ha möjlighet att kräva det av byggherrarna?
Johan Edstav, särskild utredare för den statliga utredningen Samordning
för bostadsbyggande.

Hållbara transportsystem och digitaliseringen
Christer Ljungberg, VD och en av grundarna av Trivector.

Stickspår

13.00
Ekosystemtjäner och grön infrastruktur
Elisabeth Weber, Länsarkitekt Skåne.
Åsa Wisén, samhällsplanerare Naturvårdsverket.
Johan Niss, Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen skåne.

Miljöns påverkan på människor.
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, med särskild inriktning mot boendemiljöfrågor vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Välfärdens landskap och den täta staden
Johan Pries, fi l.dr i historia, Sveriges Lantbruksuniversitet.

14.30
Fika

Arkitekturuppdraget- stödja länsarktekterna
Anette Johansson och Yvonne Egnér, Boverket

Lär och vägled med hjälp av PBL kompetens.
Hur skräddarsy eget lärande och PBL-vägledning för
kommunerna, tips och råd.
Björn Adolfson, Länsarkitekt Norrbotten samt Boverkets PBL kompetens Viveka Zetterberg och Maria Petersson, Boverket.

Utflykter

08.00 alternativt 08.30 Valbara utflyktsmål (6 alternativ)

Morgongåva och solenergi – 08.00 avgång från UKK, (max 50 personer)
Vi besöker Morgongåva i Heby kommun, en liten ort vid Dalabanan cirka 45 km väster om Uppsala. Morgongåva har utvecklats till länets största logistikcenter för e-handel.

Apotea och AdLibris är två stora arbetsgivare som sysselsätter flera hundra personer. Båda företagen har satsat på förnyelsebar energi och har stora solcellsanläggningar på sina tak. Apotea har dessutom Sveriges största anläggning som täcker en yta motsvarande fem fotbollsplaner.

Vi får höra om de båda företagens verksamhet samt gå upp på Apoteas takanläggning. Under bussresan får vi lyssna på Maria Karwonen, Sala-Hebys Energi som tillsammans med Heby kommun, väldigt medvetet har satsat på utvecklingen av solceller. Vi avslutar dagen med lunch och älgupplevelser vid Gårdsjö Älgpark.

Vi utforskar Nysala och andra framtida hållbara stadsdelar samt
samtalar med forskare på SLU, avgång 8.00 från UKK, (max 50 personer)
I södra Uppsala och i Knivsta kommun finns ett avtal om cirka 50 000 nya bostäder som ska byggas i samband med en stor infrastruktursatsning med två tillkommande spår mellan Uppsala och Stockholm.

Knivsta kommun ska nästan dubbla sin befolkning och i Uppsala kommer en ny stadsdel att växa fram på åkermark och i gränsområdena till naturreservatet Lunsen. Vi guidas av Uppsala kommun genom de södra stadsdelarna och Bergsbrunna där en ny stadion ska anläggas.

Vi stannar till vid ett av länets två kulturreservat Linnés Hammarby innan resan går vidare till Knivsta kommun. Kanske passerar vi Nysala, en av Sveriges nya städer, på vägen till det nya stationsområdet i Alsike i Knivsta kommun. Representanter från Knivsta kommun guidar oss.

Därefter fortsätter vi resan genom Mälarens herrgårdslandskap till Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna där vi ägnar 1,5 timmar åt korta presentationer av och samtal med forskare från institutionen för stad och land om pågående projekt om mobilitet i den täta staden, förtätning och välfärdens landskap, hur påverkar storskaliga rumsliga förändringar människan.

Fjärdhundraland – en levande landsbygd – 08.30 avgång från UKK
Fjärdhundraland i Enköpings kommun några mil sydväst om Uppsala är ett område med en levande landsbygd som har en rik historia och många fina naturområden. Småföretagandet inom besöksnäring och lokal mat spirar.

Det finns många kaféer, gårdsbutiker och olika boende vara en Sveriges ”glampingar” (lyxig camping). Besöksområdet, Fjärdhundraland utvecklas av en ekonomisk förening, som samlar företag, föreningar och privatpersoner som vill utvecklas tillsammans och ge besökarna en bättre upplevelse. Lokal mat och äkta känsla nära storstan är en av deras slogans.

Under utflykten gör vi flera stopp i det försommarvackra Uppland, bland annat på Kromsta gård som föder upp nötkreatur och höns, och har lokalt producerade godsaker och Härkeberga kaplansgård som ligger i en traditionell radby längs en huvudgata, som idag utgörs av landsvägen. Gården är en orörd gårdsformation av centralsvensk typ.

Gottsunda och allas plats i staden – 08.30 avgång från UKK
Likt många miljonprogramsområden byggdes Gottsundaområdet som en satellitstadsdel i stadens ytterkant. De socioekonomiska klyftorna har över tid vuxit och gjort avtryck i Gottsundaområdet.

Här finns på många sätt en hög utsatthet, som märks genom fattgdom, trångboddhet och kriminalitet som påverkar boendes vardag och livsvillkor. Uppsala kommun satsar nu på att inkorporera Gottsunda som en viktig stadsdelsnod i Uppsala kommuns utveckling. Ett fleral åtgärder görs för att skapa en trygg och trivsam stad som är en levande stad där alla oavsett kön, ålder eller ursprung känner sig hemma. Utvecklingen ska ske med hänsyn till områdets kvaliteter och brister på ett sätt som skapar positiva synergier på såväl kort som lång sikt för en socialt stärkande stadsmiljö.

Stadsvandring med stadsarkitekt Claes Larsson i central Uppsala
– 09.00 avgång från UKK (max 15 personer)
Temat för konferensen är ”möten”, Vi promenerar genom de centrala delarna av Uppsala och ser på stadsutvecklingen över tid. Från det tidiga Uppsala där handelsvägar och vattenleder möttes till dagens utveckling av stadskärnan utifrån Uppsala kommuns Innerstadsstrategi med off entliga platser, gaturum och torg.

Claes Larsson och är Uppsalas stadsarkitekt. En tjänst som är återförd efter
12 års uppehåll.

Claes ansvarar övergripande för stadsbyggnadsfrågor och gestaltningsfrågor för byggnader och de off entliga rummen samt ger råd och stöd till Plan- och byggnadsnämnd och handläggare. Som stadsarkitekt möter Claes byggherrar, arkitekter, press och medborgare i diskussion och beslut om stadsutvecklings- och byggnadsprojekt.

En resa med Lennakatten – museijärnvägen i Uppland
08.30 avgång från centralstationen
Järnvägen kom till Sverige i mitten av 1800-talet och till Uppsala kom den genom Norra Stambanan från Stockholm 1866. Därefter skedde en stor utbyggnad av smalspårsjärnväg, men den klassiska spårvidden 891 mm, i Uppland. Sträckan Uppsala-Lenna togs i bruk 1876 och vid 1920-talet fanns 33 mil järnväg i länet från Uppsala i väster till Norrtälje i öster och från Stockholm i söder till Lövstabruk i norr.

Efter andra världskrig blev det nya villkor och räls revs upp och spår utplånades. Idag finns det kvar endast 6,5 mil spår varav sträckan Uppsala – Faringe är en del där museitågstrafiken rullat sedan 1974. Vi reser från Uppsala centralstation, station Östra, där banan har ett eget stataonshus invid spår 10, och genom stadens östra stadsdelar och österut över Uppsalaslätten.

I Marielund vid sjön Trehörningen, som är ett av Uppsalas mest välbesökta frilufts- och rekreationsområden, stannar vi till innan vi reser tillbaka till Uppsala. Utflykten avslutas med lunch på Broströms i ett ombyggt gammalt godsmagasin.

Boenden

Elite hotell Academia
Ett begränsat antal rum finns reserverade fram till den 12 april.
Pris 1295 kr inkl. moms.
Boka via Email: reservation.academia@elite.se
Telefon: 018-780 99 00 och uppge, ”Plan- och bostadsdagarna”.
Adress: Suttungs gränd 6

Park inn
Ett begränsat antal rum finns reserverade fram till den 1 april.
Pris 1014 kr inkl. moms
Boka via Email: reservations.uppsala@parkinn.com
Telefon: 018 68 11 10 och uppge, ”Länsstyrelsen”.
Adress: Storgatan 30

Radisson SAS
Ett begränsat antal rum fi nns reserverade fram till den 1 april.
Pris 1278 kr inkl. moms
Boka via Email: reservations.uppsala@radissonblu.com
Telefon: 018 474 79 10 och uppge, ”Länsstyrelsen”.
Adress: Stationsgatan 4

OBS! Scandic Nord
Ett begränsat antal rum finns reserverade fram till den 28 april.
Pris:
Enkelrum 907 kr /natt och rum
Dubbelrum 1207 kr /natt och rum
Trippelrum 1407 kr /rum och natt
Fyrbäddsrum 1607 kr /rum och natt
Boka via Email: uplandia@scandichotels.com
Telefon: 018 495 26 00 och uppge, ”LÄN270519”.
Adress: Gamla Uppsalagatan 50

VAR: Uppsala konsert och kongress med flera platser i länet, se programmet.

KOSTNAD: Se kostnad ovan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 apr 2019

Kontakt