Vatten

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos Länsstyrelsen kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.

Vattenverksamhet

Ska du bedriva vattenverksamhet kan du kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Rensning av diken

Som markägare är du skyldig att underhålla diken och ledningar som finns på din mark. Om rensning av diken kan skada eller påverka fisket negativt behöver du anmäla det till Länsstyrelsen.

Rensning av diken

Markavvattning

För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens. Markavvattning är till exempel åtgärder som görs för att ta bort oönskat vatten genom dränering eller dikning.

Markavvattning

Dammar och vattenkraft

Du som äger ett vattenkraftverk måste löpande arbeta för att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamhet, däribland vattenkraftverk och dammar.

Dammar och vattenkraft

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Du kan få stöd för att anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark om åtgärden bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Du kan få stöd för åtgärder som minskar övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer eller bidrar till ett varierat landskap.

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Miljöinvestering - reglerbar dränering

Du kan få stöd för att installera särskilda dämningsbrunnar och på så sätt reglera grundvattennivån på din åkermark.

Miljöinvestering - reglerbar dränering

Miljöinvestering våtmark - biologisk mångfald

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering våtmark - biologisk mångfald

Miljöinvestering våtmark – vattenkvalitet

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Miljöinvestering våtmark – vattenkvalitet

Tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet. Det innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs.

Tillsyn av vattenverksamhet

Kontakt