Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Färdplan för ett hållbart län – regionala åtgärdsprogram för miljömålen

Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer. Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period. Programmens temaområden och framtagandeår är:

  • Minskad klimatpåverkan, 2018
  • Ekosystem och biologisk mångfald, 2019
  • Vatten, 2020
  • Samhällsutveckling, 2021

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga svenska miljömål som länet berörs av.

Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet i serien och syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi "Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län".

Under hösten 2019 bjuds aktörer i länet för första gången in till att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften.
Vid frågor rörande färdplanens åtgärdsprogram kontakta länsstyrelsen via mail på adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Hållbarhetslöften driver på länets miljömålsarbete

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Läs mer om länets arbete med hållbarhetslöftenPDF.

Vid frågor rörande hållbarhetslöften eller önskemål om att teckna ett löfte kontakta länsstyrelsen via mail på adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Kontakt