Avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall, och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.

Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.

Vi arbetar utifrån följande synsätt:

 1. Förebygg uppkomst av avfall.
 2. Sträva efter att återanvända och återvinna.
 3. Ta hand om avfallet på ett säkert sätt.

Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Besluten i prövningsärenden fattas av Miljöprövningsdelegationen.

Tillståndspliktiga avfallsverksamheter kan till exempel vara:

 • återvinningsverksamheter
 • komposteringsanläggningar
 • deponier.

Transport av avfall

Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport av avfall respektive farligt avfall.

Dumpning av avfall

Länsstyrelsen prövar en del dispenser för dumpning av avfall såsom muddermassor och snö.

Tillsyn av avfallshantering

Länsstyrelsen och kommuner delar tillsynen över avfallsverksamheter. Vill du vill veta mer om tillsynsansvaret för en särskild anläggning ska du kontakta Länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger eller kommunen.

Gränsöverskridande transporter

Fem länsstyrelser i Sverige har tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter.

 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Skåne

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

IED-anläggningar

EU beslutade 2013 om nya regler för industriutsläpp genom industriemissionsdirektivet (IED). Regeringen införde därför nya och ändrade förordningar för att få in direktivet i svensk lag.                         

Riksdagen ändrade i miljöbalken och införde bland annat krav på att en tillståndsansökan ska innehålla en statusrapport och att en verksamhetsutövare ska återställa området när verksamheten läggs ned. Direktivet innebär också ett skärpt krav på bästa möjliga teknik.

Den 7 januari 2013 började industriutsläppsdirektivet tillämpas i Sverige. De flesta ändringar har gjorts på förordningsnivå som trädde i kraft den 18 juni 2013. I Hallands län finns ett 50-tal verksamheter som omfattas av regelverket. De flesta är stora djurhållare.

Förbränningsanläggningar och utsläpp av lösningsmedel

Även regelverken för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och begränsning av utsläpp av VOC har bakats in i IED-direktivet och det finns därför nya svenska förordningar för reglering av utsläpp från dessa verksamheter.

Kontakt