Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Förteckning över behöriga synemän i Uppsala län

Behörighet: 1 januari 2018 – 1 januari 202.

Syn av ett arrendeställe kan bland annat göras då en arrendator tillträder och frånträder ett arrendeställe. Genom synen bestäms i vilket skick arrendestället är. Syn hålls av minst två personer som av länsstyrelsen förklarats behöriga att hålla arrendesyn. Syneman skall vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet.

Länsstyrelsen har med stöd av förordningen (2009:28) om synemän förklarat följande personer behöriga att hålla arrendesyn (synemän).

Fredriksson, Lars
Fröslunda Härvesta 1
749 63 Örsundsbro
0171-464189

Furster, Hans
Funbo Prästgård 11
755 97 Uppsala
018-363866

Johansson, Anders
Skuttungeby 51
743 71 Björklinge
018-374246
070-5661072

Pettersson, Bo
Örke
743 71 Björklinge
018-374297
070-5374500

Sandberg, Per
Vik 4
755 91 Uppsala
018-399021
070-3771700

Andersson, Pär
Forkarby 316
755 93 Uppsala
070-495 60 29

Engqvist, Mats
Hacksta gård Enköpingsnäs
745 92 Enköping
070-604 42 83

Marianne Eriksson
Box 10
763 21 Hallstavik
070-622 78 25

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000