Tidiga insatser för asylsökande

Du som är del av en ideell organisation, ett trossamfund eller arbetar på kommunen kan söka bidrag för insatser som hjälper asylsökande att etablera sig i Sverige. Bidragen är en del av den nationella satsningen TIA - Tidiga insatser för asylssökande.

Insatser som kan få bidrag

Din organisation kan söka pengar för insatser som:

 • främjar hälsa
 • bidrar med kunskaper i svenska
 • bidrar med kunskaper i hur det svenska samhället fungerar
 • bidrar med kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar.

Organisationen kan inte få bidrag för praktikverksamhet eller till verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd
 • Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Organisationer som kan söka bidrag

Ideella organisationer, trossamfund, studieförbund, kommuner, kommunförbund kan söka bidrag. Det viktiga är att din organisation bedrivs på demokratiska grunder och att organisationen respekterar förbud mot diskriminering och har jämställda värderingar.

Det är också viktigt att din organisation har en ansvarig styrelse och att den har varit verksam i Sverige under minst ett år för att vi ska kunna bevilja din ansökan.  

Ny ansökningsperiod öppen

Fördelningen av statsbidraget sker i två omgångar under 2018. Den andra ansökningsperioden är nu öppen och Länsstyrelsen i Uppsala län kan totalt fördela 1,7 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är den 17 september 2018. Ansökningarna handläggs efter att ansökningstiden löpt ut. Beslut om fördelning av statsbidraget meddelas alla sökande senast den 29 oktober 2018. 

Prioritering för årets andra ansökningsperiod

Inför årets andra utlysning har vi i Uppsala län valt att särskilt, dock inte enbart, prioritera insatser som ökar kunskapen om den svenska arbetsmarknaden.

Vi vill särskilt uppmuntra till insatser som riktar sig mot kvinnor inom den aktuella målgruppen liksom till strategiska insatser som underlättar kvinnors deltagande.

Sista ansökningsdag 17 september

Länsstyrelsen i Uppsala län kan totalt fördela 1,7 miljoner kronor i bidrag till verksamheter för tidiga insatser för asylsökande. Vi fördelar bidraget i två ansökningsperioder under 2018 och det är nu möjligt att söka bidrag i den andra ansökningsperioden. Insatserna ska göras i Uppsala län eller som ett samarbete i flera län och ska genomföras 2018 eller 2019.

Sista ansökningsdag är den 17 september 2018. Beslut meddelas senast den 29 oktober 2018.

I den här bidragsomgången prioriterar vi ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden, gärna insatser som riktar sig mot kvinnor och kvinnors deltagande.

Hur vi fördelat bidraget i den första omgången kan du se under rubriken "Tidigare beviljade insatser" nedan.

Så ansöker du

 1. Fyll i och skriv under en av dessa ansökningsblanketter:

  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (kommuner och kommunförbundWord)Word

  Ansökan om statsbidrag till verksamheter för asylsökande (ideella föreningar och trossamfund)Word
 2. Intyg för samverksanpart/medsökandeWord.
  Ska en eller flera andra organisationer än huvudsökande ta del av statsbidraget behöver ett intyg för samverkanspart per medsökande organisation fyllas i. Vänligen se vägledningen för information om vilka krav som medsökande organisationer behöver uppfylla. Observera att intyget endast är nödvändigt i de fall flera organisationer ska hantera statsbidraget och ej vid övriga former av samarbeten.
 3. Skicka er ansökan med bilagor till uppsala@lansstyrelsen.se. Vänligen se vägledningen för information om vilka bilagor ni behöver skicka in.

  Länsstyrelsen i Uppsala län har ett digitalt arkiv. Det innebär att vi inte begär att få in ansökningshandlingarna i fysisk form. Dock är det fortfarande viktigt att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare för att den ska vara komplett.
  Om ni föredrar att skicka ansökan per post istället för digitalt är vår adress:
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  Bäverns gränd 17
  751 86 Uppsala

Det finns möjlighet att boka en tid med oss på Länsstyrelsen om ni önskar få stöd i ansökningsprocessen eller vill diskutera er projektidé. Bokningsbara tider erbjuds 27-29 augusti 2018 mellan kl. 09.00 till 17.00.

Är ni intresserade av att boka en tid vänligen kontakta Matilda Halling: matilda.halling@lansstyrelsen.se. Skriv ”Förfrågan om bokningsbar tid” i ämnesraden. Ange vilket statsbidrag ni är intresserade av att söka och ge gärna en kort beskrivning av er projektidé.

Du kan läsa mer om vilka uppgifter du måste ha med i ansökan i nedanstående dokument:

Vägledning Statsbidrag för verksamheter för asylsökande m flPDF.

Använd gärna vår mall för aktivitetsplan (excel)Excel.
Vid ansökningar som gäller flera län ska en separat budget för verksamheten i varje enskilt län göras i vår budgetmall (word).Word

Insaterna ska ha ett jämställdhetsperspektiv
Det är viktigt att er ansökan har ett jämställdhetsperspektiv för att den ska bli beviljad medel. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i alla insatser och behöver löpa som en röd tråd genom ansökan. Vår Checklista för jämställdhet är framtagen som ett stöd som hjälper er att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Checklista för jämställdhet inför en projektansökanPDF

Delrapportering

Delrapportering av beviljade insatser ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med vad som framgår av i beslutet. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för delrapportering för 2017 (word)Word
   Blankett för delrapportering för 2018 (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett med mail till: uppsala@lansstyrelsen.se.

Slutredovisning

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska er organisation göra en slutredovisning. Använd den blankett som avser det år ni beviljades medel.

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2018 (word)Word
   länk till annan webbplats
  Blankett för slutrapportering för kommuner och kommunalförbund 2017 (word)Word
   Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2018 (word)Word
   länk till annan webbplats
  Blankett för slutrapportering för ideella organisationer och trossamfund 2017 (word)Word
 2. Bifoga ett revisorsintyg. Se exempel på ett revisorsintyg (word)Word
 3. Skicka ifylld och påskriven blankett till uppsala@lansstyrelsen.se

Den som har beviljats statsbidrag ska kunna vid behov kunna uppvisa utdrag ur huvudboken. Om en organisation beviljats mer än fem prisbasbelopp (227 500 kronor under 2018) ska en auktoriserad eller godkänd revisor utföra revisionen. Organisationer som beviljats fem prisbasbelopp eller mer har möjlighet att söka upp till 5 000 kronor för extern revision. 

Nedan listas de insatser som tidigare beviljats medel under 2017-2018

Bidrag som beviljats omgång 1 2018

 

Organisation

Insats

Summa

Fjällorna

Fiske för asylsökande

85 000

Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby

18+gruppen Älvkarleby

76 000

Studieförbundet Bilda Öst

Sommarskola för ensamkommande och asylsökande över 18 år

150 000

NybyVision

NybyVision - Asyl

661 600

KRIK

Mötesplats KRIK

150 000

RFSL Uppsala

RFSL Uppsala

199 920

Studiefrämjandet Uppsalaregionen

Vardagssvenska djupdykning

228 000

Studieförbundet Vuxenskolan

Café Svea

646 000

 

Bidrag som beviljats omgång 2 2017


Organisation

Insats

Summa

Nyby Vision

Familjestöd och psykosocialt stöd till asylsökande

328 000

Företagarna Heby

Introduktion om svensk arbetsmarknad och svenskt företagande

269 624

Uppsala rödakorsetkrets

Fredagsmys (Tematiska samtalsgrupper på fredagskvällar)

245 516

Equmeniakyrkan

Mötesplats för asylsökande i region Stockholm

182 500

 Bidrag som beviljats omgång 1 2017

Organisation

Insats

Summa

Studiefrämjandet Uppsalaregionen

Älskade Barn och Svenska i Naturen

200 000

NybyVision

NybyVision - Asyl! Uppsala

503 000

Teater Aros

Teater för oss!

297 723

RFSL Uppsala

RFSL Uppsala

170 320

ABF i Uppsala län

Folkbildning för asylsökande

396 957

Ingenjörer utan gränser Uppsala

Engineer 2 engineer

89 000

Rädda barnen Uppsala Distrikt grupp Älvkarleby

Mötesplatsen i Marma

65 000

Studieförbundet Bilda Öst

Familjegemenskap

128 000

 

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Vi ska även:

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av insatser för asylsökande med flera att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.länk till annan webbplats

Kontakt