Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Kommuntal för 2018

Kommuntalen för Uppsala län beslutades den 13 november 2017. Läs hela beslutet här. PDF

 Uppsala län651Enköping80Heby26Håbo63Knivsta48Tierp36Uppsala331Älvkarleby7Östhammar60


Kommuntal för 2017

Kommuntalen för Uppsala län beslutades den 13 november 2017. Läs hela beslutet härPDF.


Uppsala län1031Enköping123Heby37Håbo84Knivsta67Tierp76Uppsala561Älvkarleby7Östhammar76


Integration och etablering Uppsala län

Regional samverkan kring introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare i Uppsala län är organiserat i en modell som går under namnet Integration och etablering Uppsala län.

Det finns en styrgrupp bestående av tvärsektoriell representation av kommunala förvaltningschefer som härrör från vuxenutbildningen, skolan, flyktingmottagandet/ introduktionen, socialtjänsten samt näringslivet respektive av chefer/ ansvariga från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Universiteten och Landstinget. Denna grupp leds av Johan von Knorring, länsråd, Länsstyrelsen och träffas 4 ggr/år.

Vidare finns en rad nätverk och arbetsgrupper.

Kontakt