• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
 • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Nu är det dags att söka fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till den 31 januari 2023 var det möjligt söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel;

 • biotopvård
 • fiskvandringsvägar
 • utsättning av fisk
 • ny- och ombildning av fiskevårdsområden
 • fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse

Prioriterad fiskevård i regionen

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

 • stärka bestånden av hotade fiskarter
 • biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten
 • fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Den ekonomiska ersättningen

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 % av den godkända kostnaden för åtgärden men finns det särskilda skäl kan ett större bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som att bevara en hotad art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

Sista ansökningsdag

Länsstyrelsen tar inte emot ansökningar om fiskevårdsbidrag. Sista datum var den 31 januari 2023.

Kontakt