Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser - en förstudie

Under 2019 driver Länsstyrelsen i Uppsala län en förstudie som handlar om att kartlägga möjligheterna för att stärka besöksnäringen kring Linnéminnena på ett hållbart sätt. Projektet sker i nära samverkan med Region Uppsala, Uppsala kommun, Uppsala Universitet och SLU. Andra berörda aktörer i regionen deltar också, bland annat genom workshops i olika skeden i processen.

Målet med förstudien, som finansieras med stöd från regionala utvecklingsfonden och regionala tillväxtmedel, är att det ska finnas en stabil grund och infrastruktur för att ta emot besökare på ett hållbart sätt när världsarvet "The Rise of Systematic Biologi" är på plats. Det innebär bland annat att platserna är tillgängliga men samtidigt förberedda och hållbara för ett ökat besökstryck och att det i anslutning till dem är enkelt att bedriva verksamhet för föreningar och företag.

I förstudien görs en kartläggning och analys av nuläge och behov och ska mynna ut i ett antal åtgärdsförslag. Dessa kan sedan omsättas i konkreta åtgärder i en genomförandefas.

Förstudien pågår under 2019 och beräknas vara klar våren 2020.

EU logga

Kontakt