Naturreservatet Källarberget

– havsutsikt och räfflade hällmarker

Tibast och tallticka i naturreservatet Källarberget

Från naturreservatets norra strand reser sig Källarbergets bergsrygg, som bjuder på storslagen utsikt över Lövstabukten och Bottenhavet.

Naturreservatet Källarberget har höga marinbiologiska värden och på de vågexponerade klippstränderna och stenstränderna trivs både fåglar och andra arter knutna till strandmiljön. Källarberget är en god sträcklokal för fågel och en känd plats bland fågelskådare.

Längre in mot land växer luckig barrskog, som högre upp på berget övergår i hällmarkstallskog med solexponerade gamla och senvuxna tallar. På Källbergets topp ligger en gammal lotsutsikt. Eftersom kusten är öppen, utan skärgård, kan du se långt ut över havet. Har du tur kan du få syn på gråsäl.

Området har också en intressant geologi. På de runda, släta och av inlandsisen mjukt skulpterade hällmarkerna kan du hitta isräfflor och grytliknande bildningar. Här finns också flera klapperstensfält, tydliga strandvallar och en ravinliknande spricka i bergets nordvästra del.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar,
3. gräva upp växter,
4. insamla mossor, vedsvampar eller lavar
5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
6. medvetet störa djurlivet,
7. elda eller grilla på annan än av reservatsförvaltaren särskilt
iordningställd plats,
8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
9. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
11. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra
inskrift,
12. tälta längre tid än två dygn på samma plats,
13. rida annat än på vägar
14. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller
övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,

Serviceinformation

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 38,5 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.