Naturreservatet Hjälstaviken

- fåglar och vajande vasshav

Utsikt och spång i naturreservatet Hjälstaviken

Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar. Året runt finns det spännande saker att se. Höst och vår rastar tusentals flyttfåglar, på vintern kan du blad annat spana efter örn och sommartid syns och hörs mängder av fågelfamiljer. Men Hjälstaviken bjuder också på vidsträckt utsikt från Kvarnberget, ädellövskog i Parnassen och hagmarker med speciell flora.

Hjälstaviken är en grund vassrik slättsjö som ligger mitt i ett odlingslandskap som har brukats under tusentals år. Kreaturen har gått på bete och våtmarkerna har nyttjats för slåtter och detta tillsammans med landhöjningen har skapat det fågelparadis som finns idag.

De öppna betade strandängarna och vassarna drar till sig sjöfågel i stora mängder. Eftersom korna betar ända ut i vassen bildas där en remsa öppet vatten, en blå bård. Det området är idealiskt för bl a vadarfåglar och änder. På de torrare ängarna högre upp trivs många ovanliga örter och ängssvampar.

Det höga Kvarnberget reser sig invid sjöns östra sida. Däruppifrån kan man skåda ut över vasshavet och den flacka Upplandsbygden. Runt sjön löper en vandringsled som är ungefär 8 km lång. Stigen för dig genom blommande hagmarker, till fågeltornet på sjöns västsida och till Parnassen med sina högresta ädellövträd. Att vandra på spångarna genom vassen mellan Kvarnberget och Parnassen är en speciell upplevelse!

Från parkeringen i Hårby löper en hårdgjord gångväg ner mot fågeltornet. Så längs den cirka kilometerlånga sträckan går det bra ta sig fram med barnvagn eller rullstol. Toaletterna vid parkeringen är också tillgängliga för dig med nedsatt rörelseförmåga. På vägen ner finns små stationer för barn - så ta med barnen och kika in i holkarna!

Vill du komma nära fåglarna, så ta dig till gömslet nedanför Kvarnberget. Från parkeringen i Jungfrulunden leder en hårdgjord väg och därefter en bred spång ut genom vassen till gömslet.

Ekolsunds slott ligger strax invid Hjälstaviken och Parnassen anlades som en del av slottsparken redan på 1600-talet. Det går fortfarande att ana de nio stjärnformigt utsrålande alléerna. Området användes som festplats och jaktpark och Gustav III deltog ofta i förlustelserna. På våren täcks marken under träden av krollilja, gulsippor och vitsippor.

Tänk på att inte störa fågellivet vid ditt besök. Från den 1/4 till 15/8 är det förbjudet att röra sig fritt i våtmarkerna för att inte störa de häckande fåglarna. Men det går alltid bra att gå längs den uppmärkta vandringsleden och från fågeltornet har du god uppsikt över vad som händer i sjön.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt , t ex genom att gräva upp växter,
• medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
• medföra hund som ej är kopplad,
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
• ställa upp husvagn,
• framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i Hjälstaviken norr om allmänna vägen vid Svannäs,
• rida med undantag för markägare på sätt som framgår av fastställd skötselplan,
• göra upp eld annat än på anvisad plats,
• tälta annat än på anvisad plats, dock ej längre tid än ett dygn i följd,
• anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1982
Areal: 808 ha
Kommun: Enköping, Håbo
Ägare: Staten, kyrkan, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Service i närområdet

Ekolsunds slottlänk till annan webbplats
Boende och aktiviteter

Sussis gårdsbagerilänk till annan webbplats
Bageri och café

Hjälsta bygdegårdlänk till annan webbplats
Lokal för möten och fest