Länsstyrelsens arbete med angrepp av granbarkborrar i naturreservat

Angrepp av granbarkborre

Efter den torra och varma sommaren 2018 var många granar torkstressade, vilket gjorde att granarna hade mindre motstånd mot insektsangrepp. Detta gynnade granbarkborrar som angriper granar och lägger ägg under barken. Vi ser därför granar som angripits av granbarkborre i större mängd än vad vi är vana vid. Angrepp av granbarkborre är dock inget nytt utan är, vid sidan av till exempel storm och brand, en del av skogens naturliga dynamik.

Granar som dödats av granbarkborre finns i hela skogslandskapet, såväl inom som utanför skyddade områden.

Vilka åtgärder som är möjliga att göra i ett naturreservat beror av reservatets föreskrifter. Länsstyrelsen har under året genomfört åtgärder för att minska spridningen av granbarkborren, till exempel genom att begränsa tillgången på vindfällen av gran som granbarkborren skulle kunna använda som yngelplats. I naturreservatet Florarna har barken, i förebyggande syfte, tagits bort från stammarna på ca 100 m3 stormfällda granar för att göra virket otjänligt för granbarkborre. Vindfällen har även tagits ut ur naturreservatet Granliden nära Norrskedika.

Av Uppsala läns totala areal produktiv skogsmark finns endast ca 5% i formellt skyddade områden, till exempel naturreservat. Det finns därför stora möjligheter att genom aktiva åtgärder utanför de skyddade områdena påverka granbarkborrepopulationen.

För att få en överblick över det aktuella angreppsläget i länets naturreservat har Länsstyrelsen gjort en inventering från luften med hjälp av helikopter. Vi kan se en stor spridning i angreppens intensitet i landskapet. Mest drabbat är västra och södra delen av länet, medan de norra och östra delarna inte är så hårt drabbade.

För dig som är markägare

Angrepp av granbarkborre kan vara ett allvarligt problem för skogsbruket och skogsägaren och kan orsaka ekonomiska förluster. Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan sprida sig till grannfastigheterna och vice versa. Länsstyrelsen övervakar därför skadeläget och vill gärna komma i kontakt med markägare som är oroliga för skog som växer intill ett naturreservat.

Samverkan

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med experter på granbarkborre från Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen. Vi arbetar tillsammans med Naturvårdsverket och andra länsstyrelser som berörs av samma frågor. Vi har också återkommande möten med Skogsstyrelsen och representanter för skogsnäringen i länet.

Kontakt

Kontakta naturvårdsenheten om skötseln av naturreservat och Natura 2000-områden. Kontaktperson Sara Overud Wissman.

Granbarkborre

Granbarkborre

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000